Consells bàsics per a una climatització eficient

Consells bàsics per a una climatització eficient davant l’arribada de la primera onada de fred de la tardor

 

Amb l’a­nun­ci de bai­xa­da de tem­pe­ra­tu­res per l’ar­ri­ba­da d’u­na mas­sa d’ai­re fred de l’àr­tic, BAXI, com­pa­nyia líder i refe­rent en solu­ci­ons de cli­ma­tit­za­ció, pro­po­sa una sèrie de sen­zills con­sells per a garan­tir el major con­fort tèr­mic davant la pri­me­ra ona­da de fred de la tardor.

A Espa­nya, la cale­fac­ció repre­sen­ta prop del 70% del con­sum ener­gè­tic d’un habi­tat­ge. En els mesos de fred es pro­du­eix un aug­ment expo­nen­ci­al del con­sum de cale­fac­ció per a man­te­nir un òptim con­fort, per això, és impres­cin­di­ble tenir en comp­te algu­nes pre­mis­ses per a no per­dre la calor gene­ra­da i fer un ús efi­ci­ent de l’energia.

 

TIPS d’Alberto Jiménez, formador de BAXI

 

  • Durant el dia és reco­ma­na­ble man­te­nir l’ha­bi­tat­ge a una tem­pe­ra­tu­ra d’en­tre 19 i 21 °C, i reduir-la a 15–17 °C durant la nit. En aquest sen­tit, l’ús de ter­mòs­tats pro­gra­ma­bles aju­da de mane­ra sig­ni­fi­ca­ti­va a man­te­nir la tem­pe­ra­tu­ra cor­rec­ta i evi­tar un mal­ba­ra­ta­ment ener­gè­tic innecessari.
  • És acon­se­lla­ble pujar les per­si­a­nes per­què entre la llum solar i con­tri­buir a aug­men­tar la tem­pe­ra­tu­ra de mane­ra natu­ral, recor­dant bai­xar-les durant la nit per a un millor aïllament.
  • Quan es pre­ve­gin sor­ti­des de la llar de diver­ses hores, la tem­pe­ra­tu­ra pot reduir-se fins a 15 °C, per a man­te­nir un nivell tèr­mic mínim. És millor man­te­nir una tem­pe­ra­tu­ra míni­ma per a evi­tar haver de fer un sobre esforç ener­gè­tic poste­ri­or per a recu­pe­rar els nivells de con­fort tèrmic.

 

José Corbacho, prescriptor en “Consells per a una llar a la temperatura ideal”

 

Amb l’ob­jec­tiu d’a­ju­dar els con­su­mi­dors a acon­se­guir la tem­pe­ra­tu­ra ide­al a la seva llar, Baxi comp­ta amb l’a­ju­da del mes­tre de l’hu­mor, José Cor­bac­ho, en la sèrie “Con­sells per a una llar a la tem­pe­ra­tu­ra ide­al”. A tra­vés de diver­ses càp­su­les de vídeo publi­cats en el web de BAXI i en el seu canal de You­Tu­be, ens pre­sen­ta con­sells per a estal­vi­ar en cale­fac­ció, com pro­gra­mar un ter­mòs­tat o com pur­gar un radi­a­dor, tas­ques d’àm­bit domès­tic que a vega­des es fan difí­cils de fer. Més víde­os al canal de You­Tu­be de BAXI Calefacció.

 

Dades a tenir en compte

 

  • Quant al con­sum ener­gè­tic, és impor­tant tenir pre­sent que cada grau que aug­men­ta la tem­pe­ra­tu­ra ambi­ent incre­men­ta el con­sum d’e­ner­gia un 7%, aproximadament.
  • A l’ho­ra de defi­nir la instal·lació dels radi­a­dors, la millor ubi­ca­ció per a un bon fun­ci­o­na­ment, és sota les fines­tres. A més, per a apro­fi­tar al màxim la calor real que eme­ten els radi­a­dors, es reco­ma­na evi­tar tapar-los o obs­truir-los amb roba o similars.
  • El man­te­ni­ment dels equips de cale­fac­ció i la veri­fi­ca­ció del cor­rec­te fun­ci­o­na­ment de la instal·lació serà fona­men­tal per a evi­tar qual­se­vol impre­vist durant els mesos d’hivern.
  • El can­vi d’u­na cal­de­ra con­ven­ci­o­nal per una solu­ció de con­den­sa­ció, en com­pli­ment de la nova nor­ma­ti­va euro­pea ErP, per­me­trà comp­tar amb les millors pres­ta­ci­ons i acon­se­guir un estal­vi supe­ri­or al 30% de la fac­tu­ra ener­gè­ti­ca anual.

 

Espe­rem que aquest arti­cle sobre con­sells de cli­ma­tit­za­ció et sigui útil, i ho puguis apli­car en el teu dia…