Contacta amb nosaltres

Neces­si­tes aju­da? Si us plau con­tac­ta amb nos­al­tres, i un dels nos­tres experts en aire con­di­ci­o­nat us assessorarà.

Formulari de contacte
  Tipus de con­sul­ta (obli­ga­to­ri)
     For­ma pre­fe­ri­ble de contacte
  Qual­se­volMit­jan­çant tru­ca­daMit­jan­çant email

   

  Pro­tec­ció de dades / Con­sen­ti­ment RGPD (obli­ga­to­ri)

  Tri­ant l’op­ció “Dono el meu con­sen­ti­ment exprés a Ins­ta­la­ci­o­nes BEC per­què con­tac­tin amb mi” ens dona el seu per­mís per a poder con­tac­tar amb vos­tè a tra­vés de les dades de con­tac­te faci­li­tats i entén que les seves dades seran trac­ta­des espe­cí­fi­ca­ment a aquest efec­te. D’a­ques­ta mane­ra, vos­tè rebrà la infor­ma­ció sol·licitada o qual­se­vol altra infor­ma­ció rela­ci­o­na­da que des d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC puguem faci­li­tar-los (obli­ga­to­ri).

  » A tra­vés d’a­ques­ta case­lla, es dona el con­sen­ti­ment exprés a Ins­ta­la­ci­o­nes BEC per­què puguin con­tac­tar amb vos­tè a tra­vés de les dades de con­tac­te faci­li­tats i l’in­for­mem que les seves dades seran trac­ta­des espe­cí­fi­ca­ment a aquest efec­te, per a rebre la infor­ma­ció sol·licitada.

   

  He lle­git i accep­to l’A­vís Legal i la Polí­ti­ca de pri­va­ci­tat.

   

  On som

  Carrer de l’Església 85, local 1 y 2
  08860 Castelldefels, Barcelona
  Espanya

  Com arri­bar