Trabajos de instalación de aire acondicionado

Manteniment en aire condicionat

Manteniment en aire condicionat

En aquest arti­cle inten­ta­rem expli­car-te diver­sos detalls que cal tenir en comp­te sobre el man­te­ni­ment del teu aire con­di­ci­o­nat! Si has arri­bat fins aquí, pot ser per­què esta­ves nave­gant per la nos­tra pàgi­na web i has vist això. Enca­ra que el més segur és que esta­ves bus­cant infor­ma­ció sobre el man­te­ni­ment d’aire con­di­ci­o­nat! O pro­ba­ble­ment el teu aire con­di­ci­o­nat dona pro­ble­mes, pot­ser cau aigua de l’ai­re con­di­ci­o­nat (gene­ral­ment uni­tat inte­ri­or, ano­me­na­da SPLIT). Fins i tot pot­ser has vist humi­tat o gotes d’ai­gua en algu­na part del cir­cuit, o pot­ser direc­ta­ment no surt aire fred!

Fins i tot podria pas­sar que sur­ti una mica d’ai­re fred, però surt poca quan­ti­tat, enca­ra que hagis posat el ven­ti­la­dor a velo­ci­tat màxi­ma! I per des­comp­tat, pot haver-hi altres símp­to­mes del teu aire con­di­ci­o­nat pels que has arri­bat aquí. Per­què tots aquests símp­to­mes, gai­re­bé sem­pre tenen a veu­re amb la fal­ta de man­te­ni­ment del teu aire con­di­ci­o­nat. Pot ser que neces­si­tis rea­lit­zar un man­te­ni­ment pre­ven­tiu, cor­rec­tiu o repa­ra­ció si l’a­va­ria és cau­sa­da per altres cau­ses o algun ele­ment de la instal·lació o de l’e­quip ja no fun­ci­o­na correctament.

Per des­comp­tat quant a aire con­di­ci­o­nat, hi ha diver­sos tipus d’e­quips, per a l’àm­bit domès­tic, comer­ci­al o indus­tri­al. Enca­ra que en gene­ral es pot dir que el man­te­ni­ment apli­ca en tot, nos­al­tres ens cen­tra­rem en el que són els equips d’ai­re con­di­ci­o­nat del sec­tor domès­tic, i en con­cret per als equips tipus SPLIT de paret! Tam­bé detalls dels quals posem més a baix, poden ser vàlids per a man­te­ni­ment d’e­quips d’ai­re con­di­ci­o­nat cen­tra­lit­zats, per conductes.

 

1.  Tipus de manteniment en aire condicionat quins són, i perquè es fan?

En aquest cas, par­la­rem de dos tipus de man­te­ni­ment d’ai­re con­di­ci­o­nat, ja que real­ment el nom dife­reix sobre­tot del moment en el qual l’u­su­a­ri deci­deix rea­lit­zar-lo. Més a baix pas­sa­rem a donar detalls de cadas­cun d’ells. Recor­dem que un equip d’ai­re con­di­ci­o­nat ben cui­dat i en con­di­ci­ons òpti­mes, dona­rà un per­cen­tat­ge de pro­duc­ti­vi­tat alt i tin­drà un con­sum elèc­tric baix, és a dir efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca alta. Aquí et dei­xem els dos tipus de man­te­ni­ment que pots rea­lit­zar en la teva instal·lació.

 

 • Man­te­ni­ment pre­ven­tiu aire condicionat
 • Man­te­ni­ment cor­rec­tiu aire condicionat

Com puc saber que el meu equip neces­si­ta un man­te­ni­ment pre­ven­tiu o cor­rec­tiu? Quan és acon­se­lla­ble rea­lit­zar el man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat? A con­ti­nu­a­ció ho detallarem.

 

1.1.    Manteniment preventiu en aire condicionat

Per man­te­ni­ment pre­ven­tiu ens refe­rim al ser­vei que l’u­su­a­ri ens sol·licita rea­lit­zar en un o diver­sos equips d’ai­re con­di­ci­o­nat, abans que es pre­sen­tin símp­to­mes de mal fun­ci­o­na­ment o ava­ri­es en la instal·lació. És a dir, és una fei­na que rea­lit­zem per a pre­ve­nir les falla­des en equips d’ai­re con­di­ci­o­nat i en la instal·lació. Entre les falla­des més comu­nes que podem pre­ve­nir rea­lit­zant aquest man­te­ni­ment són les males olors en posar l’ai­re con­di­ci­o­nat en mar­xa i la cai­gu­da d’ai­gua, sobre­tot de la uni­tat interior.

Aquest tipus de fei­na s’hau­ria de rea­lit­zar de mane­ra sis­te­mà­ti­ca, al seu degut temps, i així evi­tem que­dar-nos sen­se l’ai­re con­di­ci­o­nat en ple­na ona­da de calor o de fred. Això és per­què tots els instal·ladors estan molt ocu­pats i tri­guen dies a poder rea­lit­zar la visi­ta. I això són els moments en qué neces­si­tem la visi­ta o el man­te­ni­ment per a “ja mateix” o com alguns diuen: “el neces­si­to per a ahir”. I si con­trac­tem un ser­vei urgent, el cost serà molt més alt.

El man­te­ni­ment pre­ven­tiu, a més d’as­se­gu­rar-nos nete­ja i desin­fec­ció en els equips, pres­si­ons cor­rec­tes i fun­ci­o­na­ment ade­quat, ens aju­da­rà a allar­gar la vida útil de l’e­quip d’ai­re condicionat!

Per des­grà­cia, a vega­des se’ns obli­da l’im­por­tant que pot ser el man­te­ni­ment d’un equip d’ai­re con­di­ci­o­nat i no sol·licitem el ser­vei de man­te­ni­ment pre­ven­tiu en aire con­di­ci­o­nat fins que l’e­quip comen­ça a fallar! Per a evi­tar això, acon­se­llem als nos­tres cli­ents a pen­sar a rea­lit­zar el man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat, de mane­ra sistemàtica.

En resum, els avan­tat­ges d’un man­te­ni­ment pre­ven­tiu d’ai­re con­di­ci­o­nat, són els següents:

 

 • Pre­vé:
  • Falla­des en els equips (peces inter­nes o externes)
  • Falla­des en la instal·lació
  • Males olors, cai­gu­da d’ai­gua de les unitats
 • Man­té un ren­di­ment alt de l’equip
 • S’a­con­se­gueix man­te­nir una efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca alta (con­su­meix poc)
 • Allar­ga la vida útil de l’equip

 

1.2.    MManteniment correctiu en aire condicionat

Con­trà­ri­a­ment a l’an­te­ri­or, per man­te­ni­ment cor­rec­tiu ens refe­rim al ser­vei que gene­ral­ment s’ha de rea­lit­zar quan ja s’han pre­sen­tat símp­to­mes de mal fun­ci­o­na­ment o ava­ri­es en la instal·lació. És a dir, és una fei­na que rea­lit­zem i que pràc­ti­ca­ment és sem­blant a una peti­ta repa­ra­ció. Aquest tipus de man­te­ni­ment és per a cor­re­gir les falla­des que ja exis­tei­xen en l’e­quip o en la instal·lació de l’ai­re con­di­ci­o­nat. DE vega­des l’a­va­ria és una, però en arri­bar i posar-nos a tre­ba­llar, és pos­si­ble des­co­brir altres falla­des, que, per sort, la gran majo­ria se solu­ci­o­nen en aques­ta mena de manteniments!

En rea­lit­zar el man­te­ni­ment cor­rec­tiu, a més de solu­ci­o­nar la prin­ci­pal ava­ria, ens asse­gu­rem de rea­lit­zar la nete­ja i desin­fec­ció en els equips, i si és neces­sa­ri veri­fi­quem que les pres­si­ons de fun­ci­o­na­ment siguin les cor­rec­tes i que el fun­ci­o­na­ment és l’a­de­quat. Això tam­bé ens aju­da­rà a allar­gar la vida útil de l’e­quip d’ai­re condicionat.

Per des­grà­cia, de vega­des l’a­va­ria pot ser més impor­tant i amb un sim­ple man­te­ni­ment cor­rec­tiu no es solu­ci­o­na el pro­ble­ma, ja que a vega­des el mal fun­ci­o­na­ment d’u­na peça, pot por­tar al fet que altres peces resul­tin danya­des, resul­tat al final el cost de la repa­ra­ció més alt del que l’u­su­a­ri esti­gui dis­po­sat a pagar.

En aquest cas, els avan­tat­ges d’un man­te­ni­ment cor­rec­tiu d’ai­re con­di­ci­o­nat, segons el que hagi pas­sat. Poden ser els següents:

 

 • Cor­re­geix les falla­des en els equips intervinguts
 • Cor­re­geix falla­des en la instal·lació si s’han detectat
 • Acon­se­gueix man­te­nir un bon ren­di­ment de l’equip
 • Solu­ci­o­na pro­ble­mes de con­sum existents
 • Aju­da al fet que l’e­quip tin­gui uns anys més de funcionament

 

2. Detalls a tenir en compte sobre el manteniment de l’aire condicionat

Sens dub­te, el man­te­ni­ment de qual­se­vol aire con­di­ci­o­nat pot sem­blar una tas­ca molt fàcil quan veiem als pro­fes­si­o­nals fer-ho! No obs­tant això, en la rea­lit­za­ció del man­te­ni­ment, hi ha tas­ques que no qual­se­vol pot rea­lit­zar, i per això acon­se­llem dei­xar-ho en mans dels professionals.

A con­ti­nu­a­ció, et dei­xem uns detalls interes­sants que pro­ba­ble­ment t’a­ju­da­ran a pren­dre la deci­sió cor­rec­ta sobre el man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat! En pri­mer lloc, veu­rem que hi ha peti­tes tas­ques de man­te­ni­ment-nete­ja que el mateix usu­a­ri pot i ha de fer. I veu­rem la fre­qüèn­cia amb la qual s’han de fer, i des­prés veu­rem altres detalls que neces­si­tes saber sobre man­te­ni­ments d’ai­res condicionats.

 

2.1.    Fes tu mateix el manteniment bàsic i neteja els filtres de l’aire condicionat

Per man­te­ni­ment bàsic ens refe­rim a la nete­ja dels fil­tres de l’ai­re con­di­ci­o­nat, i això és una peti­ta tas­ca, molt fàcil de rea­lit­zar, i que el mateix usu­a­ri hau­ria de fer! L’a­con­se­lla­ble és fer-ho cada 2–3 mesos, però si un no s’en recor­da, acon­se­llem nete­jar els fil­tres abans de comen­çar les tem­po­ra­des, és a dir abans de l’es­tiu i abans de l’hivern!

Òbvi­a­ment en equips acces­si­bles tipus split, això és molt fàcil de rea­lit­zar, i si no saps com fer-ho, t’a­ni­mem a rea­lit­zar una cer­ca en You­Tu­be sobre “com nete­jar els fil­tres de l’ai­re con­di­ci­o­nat” i tro­ba­ràs mol­ta infor­ma­ció! Si par­lem d’un equip cen­tra­lit­zat o per con­duc­tes, gene­ral­ment la uni­tat inte­ri­or està situ­a­da al sos­tre del lava­bo o de vega­des al sos­tre de la cui­na o pas­sa­dís. I nor­mal­ment ha d’ha­ver-hi una peti­ta por­te­ta o tra­pa al sos­tre per on es pugui acce­dir per a rea­lit­zar el man­te­ni­ment! En aquests casos, si a l’u­su­a­ri se li ha expli­cat, pot tro­bar el fil­tre de l’ai­re con­di­ci­o­nat, treu­re’l i ren­tar-lo! Una vega­da sec, es pot tor­nar a col·locar el fil­tre al seu lloc!

Des­prés de set­ma­nes o mesos d’ús des­prés de l’úl­ti­ma nete­ja de fil­tres, una cosa molt comu­na és obser­var que l’e­quip tri­ga una mica més a refre­dar o a escal­far. La veri­tat, un tri­ga a ado­nar-se d’a­quest detall, però final­ment és cons­ci­ent d’ai­xò i la ten­dèn­cia és tru­car direc­ta­ment a un tèc­nic. En aquest moment, abans de tru­car, li acon­se­llem aixe­car la tapa del SPLIT (uni­tat inte­ri­or), reti­rar els fil­tres i veu­re si estan bruts. Pro­ba­ble­ment tin­drà una sorpresa!

 

2.2.    Planifica un manteniment preventiu pel teu aire condicionat

Sens dub­te, el man­te­ni­ment és una neces­si­tat, però és una deci­sió que per­tany al pro­pi usu­a­ri. No obs­tant això, nos­al­tres t’a­con­se­llem pen­sar direc­ta­ment en el man­te­ni­ment pre­ven­tiu de l’ai­re con­di­ci­o­nat i pla­ni­fi­car-ho amb ante­la­ció! No ho dei­xis per a l’úl­tim moment, et sor­ti­rà més car si final­ment neces­si­ta­ràs el man­te­ni­ment cor­rec­tiu o fins i tot una repa­ra­ció si es trac­ta d’u­na ava­ria més important!

 

2.3.  Freqüència i realització dels manteniments

 

2.3.1.  Manteniment en equips de grans potències o potència total major a 5KW d’aire condicionat

Segons la mena d’instal·lació (sobre­tot en entorns indus­tri­als o comer­ci­als on hi ha grans equips), exis­tei­xen nor­ma­ti­ves que indi­quen la peri­o­di­ci­tat dels man­te­ni­ments, i tam­bé l’u­su­a­ri està obli­gat a tenir un con­trac­te de man­te­ni­ment amb una empre­sa man­te­ni­do­ra o repa­ra­do­ra. Tam­bé si l’u­su­a­ri té diver­sos equips d’ai­re con­di­ci­o­nat la potèn­cia del qual sumen més de 5KW, l’u­su­a­ri hau­ria de tenir un con­trac­te de man­te­ni­ment amb una empre­sa mantenidora.

T’ha pas­sat algu­na vega­da entrar en un comerç o en un res­tau­rant, mirar cap amunt i veu­re que l’ai­re con­di­ci­o­nat està gai­re­bé de color negre de la quan­ti­tat de pols o bru­tí­cia que té? Això pot pas­sar per­què fa temps que no s’ha rea­lit­zat un man­te­ni­ment, o pot­ser s’ha rea­lit­zat un man­te­ni­ment super­fi­ci­al i no s’ha donat la sufi­ci­ent impor­tàn­cia a dei­xar-ho tot en per­fec­tes con­di­ci­ons! Per això, les nor­ma­ti­ves obli­guen al titu­lar de la instal·lació de con­trac­tar el man­te­ni­ment amb una empre­sa man­te­ni­do­ra habi­li­ta­da per l’òr­gan competent.

Per tema de potèn­cia, els equips de comer­ços o locals en prin­ci­pi entra­ri­en en aques­ta cate­go­ria, i de vega­des fins i tot algun equip d’ai­re con­di­ci­o­nat instal·lat en un espai gran, com per exem­ple una sala o men­ja­dor d’un domicili.

 

2.3.2.   Manteniment en equips domèstics d’aire condicionat

En el cas d’e­quips més petits, l’i­de­al és que es rea­lit­zi man­te­ni­ment pre­ven­tiu una vega­da a l’any. Ens refe­rim a equips de menys de 5KW, els que típi­ca­ment s’instal·len a un domi­ci­li en un men­ja­dor, una habi­ta­ció o sales peti­tes. Si par­lem d’e­quips d’ai­re con­di­ci­o­nat instal·lats en sales de ser­vi­dors (on sem­pre es neces­si­ta un ren­di­ment alt i fun­ci­o­na­ment con­ti­nu en mane­ra fre­da), o en comer­ços on se li dona un ús dia­ri (i a vega­des els cli­ents entren o no depe­nent de la tem­pe­ra­tu­ra del local), per­què acon­se­llem rea­lit­zar el man­te­ni­ment cada sis mesos o com a molt, una vega­da a l’any.

No obs­tant això, en domi­ci­lis par­ti­cu­lars, sobre­tot en equips que no s’u­ti­lit­zen cons­tant­ment, hem obser­vat que tam­bé pot ser sufi­ci­ent rea­lit­zar un man­te­ni­ment cada 2–3 anys, segons cada cas. Però això no és apli­ca­ble sem­pre: ens hem tro­bat amb situ­a­ci­ons on cada any, a part dels fil­tres, el ven­ti­la­dor de la uni­tat inte­ri­or s’om­ple de flo­ri­du­ra i bru­tí­cia, i a més bru­tí­cia té, menys aire mou, per tant, menys refre­da. Òbvi­a­ment, aqui ja es neces­si­ta un man­te­ni­ment gai­re­bé urgent, ja que, si el dei­xem pas­sar, en unes set­ma­nes o mesos de fun­ci­o­na­ment podrà influir en el fun­ci­o­na­ment d’al­tres peces de l’e­quip, i escur­çar la vida útil de l’e­quip. En el següent punt l’ex­pli­ca­rem (parts que neces­si­ten una ins­pec­ció i correcció).

 

2.3.3.   Símptomes que indiquen la necessitat de realitzar manteniment en l’aire condicionat

 

2.3.3.1.    Símptomes visibles — fàcils de detectar

Per des­comp­tat, l’u­su­a­ri quan obser­va el més mínim símp­to­ma de mal fun­ci­o­na­ment con­tac­ta­rà direc­ta­ment amb el seu instal·lador de con­fi­an­ça! Els símp­to­mes més bàsics i molt visi­bles que l’u­su­a­ri obser­va i que indi­quen que es reque­ri­rà un man­te­ni­ment cor­rec­tiu o repa­ra­ció, són els següents:

 

 • Cau aigua del SPLIT/ l’ai­re con­di­ci­o­nat tira aigua
 • Sur­ten males olors de l’e­quip inte­ri­or des­prés de posar-lo en marxa
 • L’e­quip tri­ga més temps a refre­dar i no hi ha sen­sa­ció de confort
 • L’ai­re con­di­ci­o­nat no refreda

 

2.3.3.2.  Parts que necessiten una inspecció i correcció o reparació

Hi ha parts de l’e­quip d’ai­re con­di­ci­o­nat que es poden tro­bar en mal estat i així i tot fun­ci­o­nen. No fun­ci­o­nen a ple ren­di­ment, però fun­ci­o­nen i no som cons­ci­ents que el ren­di­ment de l’e­quip ha bai­xat. Final­ment, aques­tes parts poden arri­bar a dei­xar de fun­ci­o­nar i allí és on neces­si­tem cor­re­gir aquest mal fun­ci­o­na­ment, subs­ti­tuir peces si és neces­sa­ri, o segons cada cas, es pot arri­bar a haver de subs­ti­tuir tot l’e­quip! Aques­ta és una de les raons prin­ci­pals per les quals t’a­con­se­llem un man­te­ni­ment pre­ven­tiu, pla­ni­fi­cat amb ante­la­ció i de mane­ra periòdica.

Més amunt donà­vem l’e­xem­ple d’un ven­ti­la­dor de SPLIT ple de flo­ri­du­ra i bru­tí­cia, argu­men­tant que pot escur­çar la vida útil d’un equip d’Ai­re con­di­ci­o­nat. Una expli­ca­ció sim­ple en aquest cas podria ser que si no hi ha sufi­ci­ent recir­cu­la­ció d’ai­re en la uni­tat inte­ri­or (fil­tres o ven­ti­la­dor bruts), el refri­ge­rant líquid que entra en l’e­va­po­ra­dor, no can­via d’es­tat al 100% en sor­tir de l’e­va­po­ra­dor (SPLIT en mane­ra fre­da), no té el rees­cal­fa­ment útil o inú­til neces­sa­ri i li arri­ba liquid al motor. Es pro­vo­quen cops de líquid al motor i a curt o llarg ter­mi­ni això podria resul­tar en un mal irre­pa­ra­ble o mas­sa cos­tós (subs­ti­tu­ció de motor). Amb una sim­ple nete­ja dels fil­tres, o del ven­ti­la­dor, podem evi­tar que això arri­bi a passar.

 

3. Tasques que es realitzen en un manteniment preventiu d’aire condicionat

En un man­te­ni­ment d’e­quip d’ai­re con­di­ci­o­nat tipus SPLIT, hi ha algu­nes parts que s’ins­pec­ci­o­na­ran de mane­ra visu­al i es cor­re­gi­rà el seu estat, però sem­pre per per­so­nal auto­rit­zat, ja que en cas con­tra­ri es poden pro­vo­car danys impor­tants o irre­ver­si­bles a l’e­quip. Algu­nes de les parts poden ser les següents:

 

 • Recir­cu­la­ció de l’ai­re en la uni­tat inte­ri­or i exterior
  • Ins­pec­ci­o­nar visu­al­ment els fil­tres de l’ai­re con­di­ci­o­nat, i en cas neces­sa­ri reti­rar, nete­jar i desin­fec­tar els fil­tres de la uni­tat interior..
  • Rea­lit­zar ins­pec­ció visu­al del ven­ti­la­dor de la uni­tat inte­ri­or (acon­se­lla­ble amb una llan­ter­na), i si és neces­sa­ri nete­jar el ven­ti­la­dor amb els mèto­des cone­guts o prac­ti­cats, segons cada instal·lador. Veri­fi­car el seu fun­ci­o­na­ment, velo­ci­tats, etc. Si és pos­si­ble reti­rar el ven­ti­la­dor i si el tèc­nic con­si­de­ra que no pre­sen­ta un risc impor­tant, la nete­ja del ven­ti­la­dor es podrà rea­lit­zar molt millor i més en pro­fun­di­tat. No obs­tant això, això no sem­pre és pos­si­ble, i depèn del model d’ai­re con­di­ci­o­nat o de l’es­tat de l’e­quip. De vega­des hi ha equips en què si es deci­deix treu­re el ven­ti­la­dor és pos­si­ble que es pro­vo­qui tren­ca­ment d’al­tres peces, com per exem­ple l’e­va­po­ra­dor! Amb aixó es pro­vo­ca una fugi­da de refri­ge­rant, per la qual cosa això ja es con­ver­ti­ria en una ava­ria impor­tant o tan cos­to­sa que no val­dria la pena reparar.
  • Rea­lit­zar ins­pec­ció visu­al del ven­ti­la­dor de la uni­tat exte­ri­or, com­pro­var fun­ci­o­na­ment, estat i nete­ja, i que no esti­gui obs­tru­ït. Ens ha pas­sat algu­na vega­da tro­bar-nos dins de l’e­quip amb algu­na bran­ca d’ar­bre o algun objec­te que impe­deix el cor­rec­te fun­ci­o­na­ment del ven­ti­la­dor (sigui per una tem­pes­ta ante­ri­or, sigui per­què la uni­tat exte­ri­or està instal·lada prop d’un arbre les bran­ques del qual han entrat dins de l’equip).
 • Ser­pen­tí-bate­ria-inter­can­vi­a­dor en la uni­tat inte­ri­or i exterior
  • Ins­pec­ci­o­nar visu­al­ment el ser­pen­tí-bate­ria de l’ai­re con­di­ci­o­nat en la uni­tat inte­ri­or SPLIT, i en cas neces­sa­ri rea­lit­zar una nete­ja i desin­fec­ció a fons en les lame­las d’a­lu­mi­ni de l’e­va­po­ra­dor. Sem­pre amb mol­ta cura per a no doble­gar-les, però prou bé com per­què no que­di bru­tí­cia, flo­ri­du­ra i bac­te­ris o àcars. Al cap i a la fi, l’ai­re que res­pi­rem a l’in­te­ri­or de l’es­pai a refredar/escalfar, pas­sa tam­bé a tra­vés d’a­quest serpentí/bateria i si con­té bac­te­ris, al final seran part de l’ai­re que l’e­quip expulsa!
  • Ins­pec­ci­o­nar visu­al­ment el ser­pen­tí-bate­ria de la uni­tat exte­ri­or de l’ai­re. En cas neces­sa­ri rea­lit­zar una nete­ja i desin­fec­ció a fons en les lame­las d’a­lu­mi­ni del con­den­sa­dor. Sem­pre amb mol­ta cura per a no doble­gar-les, però prou bé com per­què no que­di bru­tí­cia, greix o altres ele­ments! L’ai­re que aspi­ra o expul­sa la uni­tat exte­ri­or, no el res­pi­rem, però és impor­tant que aques­ta part de l’e­quip esti­gui neta sobre­tot per a la cor­rec­ta con­den­sa­ció del refri­ge­rant dins del sis­te­ma! Una uni­tat exte­ri­or amb un serpentí/bateria bru­ta, fun­ci­o­na­rà a pres­si­ons més altes, per la qual cosa, el con­sum de l’e­quip serà major, i el ren­di­ment serà menor, o fins i tot dei­xa­rà de fun­ci­o­nar correctament!
 • Altres parts a ins­pec­ci­o­nar de la uni­tat inte­ri­or o exterior
  • Ins­pec­ci­o­nar visu­al­ment la safa­ta de des­guàs de la uni­tat inte­ri­or SPLIT. Sem­bla que no, però pot ser una de les parts que més molès­ti­es pot pro­vo­car a l’u­su­a­ri en cas d’a­va­ria. En la safa­ta de des­guàs en mol­tes oca­si­ons s’a­cu­mu­la bru­tí­cia, àcars, bac­te­ris, flo­ri­du­ra, i això pot resul­tar en dos dels pro­ble­mes més comuns: males olors en posar en mar­xa l’e­quip, i cai­gu­da d’ai­gua de la uni­tat inte­ri­or de l’e­quip, o un mal fun­ci­o­na­ment del tub de des­guàs. Això últim pas­sa per­què de vega­des, per fal­ta de man­te­ni­ment, s’a­cu­mu­la bru­tí­cia a la safa­ta de des­guàs i es comen­ça a tapar el forat per on l’ai­gua va al tub de des­guàs! Gai­re­bé sem­pre, si és això el que pas­sa, comen­ça­rà a cau­re aigua apro­xi­ma­da­ment des­prés de 20–30 minuts d’ha­ver encès l’ai­re condicionat.
  • Ins­pec­ci­o­nar altres ele­ments que es con­si­de­ri neces­sa­ri. Si ja estem en el moment de rea­lit­zar el man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat, no està de més com­pro­var algu­nes altres parts que el pro­fes­si­o­nal con­si­de­ri neces­sa­ri: eixos del ven­ti­la­dor, motor de les aspes/aletes, veri­fi­car bru­tí­cia, pols o “ani­ma­lons” en la zona de la pla­ca elèc­tri­ca, veri­fi­car ten­sió de xar­xa, etc…
  • En la uni­tat exte­ri­or es poden veri­fi­car les pres­si­ons del gas refri­ge­rant si el tèc­nic ho con­si­de­ra neces­sa­ri! No obs­tant això, si es detec­ta que l’e­quip fun­ci­o­na amb els altres parà­me­tres nor­mals, de vega­des no és neces­sa­ri veri­fi­car la pres­sió. En gene­ral, amb cada con­ne­xió de la màne­ga amb manò­me­tre a la instal·lació, en des­con­nec­tar la màne­ga es poden per­dre entre 5–10 grams de refri­ge­rant si no es fa de la for­ma correcta!

 

3.1.    Qué val realitzar un manteniment d’aire condicionat?

Pots tro­bar tèc­nics o empre­ses que et rea­lit­zin un man­te­ni­ment super­fi­ci­al a un cost eco­nò­mic (preu esti­mat entre 50€-70€), però a llarg ter­mi­ni això podria ser un pro­ble­ma, ja que és super­fi­ci­al. Cal enten­dre que, si algú et fa un pres­su­post molt eco­nò­mic per a rea­lit­zar el man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat, entre des­pla­ça­ment i que­dar-se mit­ja hora per a nete­jar fil­tres i poc més, entre impos­tos i altres, poc guany té, per la qual cosa sor­ti­ria per­dent si es que­da mol­ta més estona.

Tam­bé pot­ser tro­bes pro­fes­si­o­nals que tenen preus dife­rents, o t’ex­pli­quen els detalls de mane­ra dife­rent! El més nor­mal és tro­bar-nos amb pro­fes­si­o­nals que es dedi­quen a rea­lit­zar man­te­ni­ments d’ai­re con­di­ci­o­nat, i per nor­ma gene­ral el preu ron­da entre 100€ fins a 200€ per equips tipus SPLIT, o fins i tot més si par­lem de man­te­ni­ments d’e­quips de con­duc­tes, o en l’àm­bit comer­ci­al-indus­tri­al. Al final, com sem­pre es diu: “el que pagues és el que tens”.

 

3.2.    Quan és aconsellable realitzar el manteniment de l’aire condicionat?

En el següent punt t’ex­pli­ca­rem com i quan pro­gra­mar el man­te­ni­ment dels teus aires con­di­ci­o­nats! Ja hem dei­xat més que clar que és acon­se­lla­ble pla­ni­fi­car amb ante­la­ció el man­te­ni­ment de l’ai­re condicionat!

Ara … saps quan comen­ça a fallar més l’e­quip d’ai­re con­di­ci­o­nat? Exac­te, quan l’u­ti­lit­zem, i sobre­tot en la tem­po­ra­da d’es­tiu i mol­tes vega­des tam­bé a l’hi­vern! Això pas­sa per­què en gene­ral no posem en mar­xa l’ai­re con­di­ci­o­nat fins a aquests dies de mol­ta calor (a l’es­tiu) quan ja no aguan­tem la calor, o ja no podem dor­mir. O fins a aquests dies de molt de fred (a l’hi­vern) que ja no aguan­tem, o de vega­des la cale­ra dei­xa de fun­ci­o­nar i volem escal­far-nos amb la bom­ba de calor de l’ai­re con­di­ci­o­nat – i des­co­brim que no fa el ren­di­ment que volem. Ona­des de calor i ona­des de fred, lla­vors és quan es detec­ten més ava­ri­es dels equips d’ai­re condicionat.

Per aques­ta raó acon­se­llem sem­pre que 1–2 mesos abans de la tem­po­ra­da, encen­dre l’ai­re con­di­ci­o­nat en mane­ra fre­da o mane­ra calor (segons cor­res­pon per la tem­po­ra­da), i com­pro­var que fun­ci­o­na! Amb posar l’ai­re con­di­ci­o­nat en mar­xa uns 20–30 minuts ja podrem ado­nar-nos si tot fun­ci­o­na cor­rec­ta­ment o si dona la sen­sa­ció que falla!

El nos­tre con­sell és rea­lit­zar el man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat en els mesos que con­si­de­rem com “fora de la tem­po­ra­da”. És a dir, nos­al­tres t’a­con­se­llem les següents dates, segons la tem­po­ra­da per a la qual uti­lit­za­ràs el teu aire condicionat:

 

 • Posa­da a punt i man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat per a la tem­po­ra­da d’es­tiu: en aquest cas, l’i­de­al és con­tac­tar amb nos­al­tres entre els mesos de gener fins a abril, com a més tard fins a mit­jan mes de maig per a pre­gun­tar-nos sobre el man­te­ni­ment! D’a­ques­ta mane­ra podrem aten­dre’t tran­quils, con­cre­tar una cita i final­ment rea­lit­zar el man­te­ni­ment del teu aire con­di­ci­o­nat. Per des­comp­tat cada any és dife­rent i segons el volum de fei­na podrem aten­dre’t més ràpid, o pot­ser hau­ràs d’es­pe­rar uns dies!
 • Posa­da a punt i man­te­ni­ment de l’ai­re con­di­ci­o­nat per a la tem­po­ra­da d’hi­vern: en aquest cas, l’i­de­al és con­tac­tar amb nos­al­tres entre els mesos de setem­bre fins a novem­bre per a pre­gun­tar-nos sobre el man­te­ni­ment! Sobre­tot, per­què el mes de desem­bre, entre fes­tes, hivern, Nadal i altres, per­què estem més cen­trats en rea­lit­zar instal·lacions, et sor­pren­dri­es saber la quan­ti­tat de per­so­nes que deci­dei­xen rega­lar un aire con­di­ci­o­nat. Si ens cri­des entre els mesos indi­cats, podrem aten­dre’t tran­quils, con­cre­tar una cita i final­ment rea­lit­zar el man­te­ni­ment del teu aire condicionat.

Espe­rem que aques­ta redac­ció t’ha­gi aju­dat a enten­dre algun detall més sobre el man­te­ni­ment del teu aire con­di­ci­o­nat! Per a qual­se­vol altre dub­te rela­ci­o­nat amb el teu aire con­di­ci­o­nat, no dub­tis a escriu­re’ns, i esta­rem encan­tats d’a­ten­dre’t i donar-te una res­pos­ta o inten­tar solu­ci­o­nar el teu problema!