Marques d´aire condicionat tipus SPLIT paret

Si estàs pla­ne­jant a adqui­rir un aire con­di­ci­o­nat amb instal·lació inclo­sa, lla­vors, has arri­bat al lloc cor­rec­te. Con­ti­nua lle­gint aquest arti­cle i des­co­breix les millors mar­ques d’ai­re con­di­ci­o­nat que es dedi­quen a la fabri­ca­ció d’e­quips de cli­ma­tit­za­ció per a l’en­torn domèstic!

 

Com­prar un aire con­di­ci­o­nat és una bona inver­sió a llarg ter­mi­ni, ja sigui en ple estiu o pri­ma­ve­ra. Mai se sap quan arri­ba­rà la prò­xi­ma ona­da de calor i per a això, s’ha d’es­tar pre­pa­rat. Però … qui­na mar­ca d’ai­re con­di­ci­o­nat tri­ar? quin model? Durant la teva cer­ca en aquest ampli mer­cat, pot­ser pen­sa­ves que tro­ba­ri­es un aire con­di­ci­o­nat barat a inter­net, i has notat que entre el cost de l’e­quip i la instal·lació arri­ba a ser una mica més del que teni­es en la butxaca.

 

L’ai­re con­di­ci­o­nat tipus Split és l’e­quip més tra­di­ci­o­nal que tro­bem als habi­tat­ges. Es cons­ti­tu­eix d’u­na uni­tat inter­na a l’in­te­ri­or de la casa i tam­bé una altra uni­tat que es col·loca a la part exte­ri­or (bal­có, jar­dí o en una paret cap al car­rer). Té un con­sum mitjà.

 

Dit això, en aquest arti­cle tro­ba­ràs una interes­sant com­pa­ra­ti­va amb les millors mar­ques d’ai­re con­di­ci­o­nat tipus SPLIT de paret en rela­ció qua­li­tat /preu que ara mateix hi ha en el mercat.

 

Des d’Instal·lacions BEC con­fi­em ple­na­ment en aques­tes mar­ques que, per sort, MAI ens han cre­at problemes.

 

TOP de les millors marques d’aire condicionat SPLIT


 

Mitsubishi Electric

 

La mar­ca japo­ne­sa Mit­su­bis­hi Elec­tric és reco­ne­gu­da per la seva rela­ció qua­li­tat – preu en els seus pro­duc­tes elèc­trics. Sens dub­te des del nos­tre punt de vis­ta és una de les millors o fins i tot la millor mar­ca d’ai­re con­di­ci­o­nat que exis­tei­xen actu­al­ment en el mercat!

 

Van comen­çar l’any 1921, quan van for­mar a ser part del grup empre­sa­ri­al Mit­su­bis­hi, una mar­ca fun­da­da el 1870 per Yatarō Iwa­saki, fill d’un samurái japo­nès pio­ner de la indus­tri­a­lit­za­ció japonesa.

Els equips de cli­ma­tit­za­ció de Mit­su­bis­hi Elec­tric tenen objec­tiu donar el màxim con­fort a la llar, ja que comp­ten amb una alta efi­ci­èn­cia energètica.

 

La per­so­na­li­tat de la mar­ca es defi­neix per la inno­va­ció con­tí­nua, avan­ços tec­no­lò­gics i adap­ta­ció dels seus equips a les neces­si­tats dels con­su­mi­dors actuals.

 

Mit­su­bis­hi Elec­tric a Espa­nya és tan sols una de les nom­bro­ses fran­quí­ci­es que hi ha al llarg del món. Es dis­tin­geix per la comer­ci­a­lit­za­ció de pro­duc­tes, com per exem­ple una gran vari­e­tat de pro­duc­tes quant a aire condicionat.

 

Equip d’Aire condicionat Mitsubishi Electric de la sèrie MSZ-AP

 

Les carac­te­rís­ti­ques en comú que tenen els aires con­di­ci­o­nats de la gam­ma MSZ són:

 

 • Efi­ci­èn­cia energètica
  • El com­pres­sor de cada aire con­di­ci­o­nat Mit­su­bis­hi està dis­se­nyat per a ator­gar la millor efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca, tant per a la pro­duc­ció de fred com la de calor. És de clas­si­fi­ca­ció A+++, la qual cosa pro­por­ci­o­na un menor con­sum d’energia.
 • Tec­no­lo­gia Replace
  • Les con­ne­xi­ons dels equips MSZ són reu­ti­lit­za­bles quan es reque­reix reem­pla­çar. Si es reque­reix reem­pla­çar algu­na peça, la instal·lació de la matei­xa pot ser eco­nò­mi­ca, ràpi­da i còmoda.
 • Puri­fi­ca­dor de l’aire
  • Els fil­tres dels aires con­di­ci­o­nats de Mit­su­bis­hi són capa­ços de reduir qual­se­vol tipus de par­tí­cu­les infe­ri­ors a 2,5 micres, com per exem­ple: virus, pols, bac­te­ris, fongs, etc. Això asse­gu­ra la salu­bri­tat de l’ai­re de la teva llar.
 • Sen­sor de tem­pe­ra­tu­ra i presència
  • Aquests equips són excel·lents a l’ho­ra de mesu­rar la tem­pe­ra­tu­ra en 3 dimen­si­ons, acon­se­guint diri­gir l’ai­re en la zona on es detec­ta un can­vi tèr­mic. Com a resul­tat, tenim un ambi­ent amb tem­pe­ra­tu­ra més homogènia.
 • Làmi­na doble
  • A més, els aires con­di­ci­o­nats de la mara­ca Mit­su­bis­hi pro­ve­ei­xen inde­pen­dent­ment 2 àre­es dife­rents de la matei­xa esta­da, bé sigui amb el fred o amb la calor.
 • Doble bar­re­ra de recobriment
  • Final­ment i no menys impor­tant, els equips com­plei­xen la fun­ció úni­ca de pre­ve­nir l’a­cu­mu­la­ció de pols i gras­ses, incre­men­tant de mane­ra con­si­de­ra­ble la vida útil de l’ai­re condicionat.

 

Per a nos­al­tres, Instal·lacions BEC, els millors aires con­di­ci­o­nats de Mit­su­bis­hi són de les següents sèries:

 

 • MSZ–HR
 • MSZ–BT
 • MSZ–AP
 • MSZ-EF
 • MSZ-LN
 • MXZ – MultiSplit

 


 

Daikin

 

Tots els seus equips Daikin pos­se­ei­xen puri­fi­ca­dor i des­hu­mi­di­fi­ca­dor, a cau­sa del sis­te­ma de cir­cu­la­ció del mateix apa­rell. Igual que Mit­su­bis­hi Elec­tric, els equips DAIKIN sens dub­te són dels millors quant a mar­ques d’ai­re condicionat.

 

Cal des­ta­car que la majo­ria dels equips comp­ten amb una bom­ba de calor, la qual, per­met obte­nir l’ai­re calent si es requereix.

 

Avui dia, la mar­ca d’ai­res con­di­ci­o­nats Daikin és reco­ne­gu­da per:

 

 • Efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca més altes del mer­cat. Tec­no­lo­gia Inver­ter (bom­ba de calor) i recu­pe­ra­ció de calor.
 • Són sos­te­ni­bles amb el medi ambient
 • Con­trol per a la regu­la­ció del cli­ma: intu­ï­tius i eficients.
 • Ofe­rei­xen màxim con­fort, equi­li­bren a la per­fec­ció els nivells d’hu­mi­tat, tem­pe­ra­tu­ra i pure­sa de l’aire.
 • Dis­seny ele­gant. S’a­dap­ten per­fec­ta­ment als espais de qual­se­vol mena de llar, inclo­ent els minimalistes.
 • Són gai­re­bé insonors.
 • Qua­li­tat dura­do­ra. Els seus equips gai­re­bé mai sofrei­xen avaries
 • Fàcil instal·lació

 

No és una mar­ca que acos­tu­mem a instal·lar, a pesar que és una de les millors i més cone­gu­des en el sec­tor d’e­quips de cli­ma­tit­za­ció. Ara bé, entre els seus millors pro­duc­tes estan:

 

Equips d’ai­re con­di­ci­o­nat tipus SPLIT Daikin INVERTER

 

 • Daikin Sty­lish
 • Uru­ru Sarara
 • Sies­ta Daikin Per­fe­ra R‑32
 • Serie Com­fo­ra Mul­ti R– 32 bom­ba de calor (mul­tis­plit)

 


 

Fujitsu

 

Fujit­su és una de les mar­ques d’ai­res con­di­ci­o­nats més grans. És ori­gi­nà­ria de Kawa­saki – al Japó. El seu reco­nei­xe­ment a nivell inter­na­ci­o­nal es deu grà­ci­es als 75 anys tra­jec­tò­ria que tenen dedi­cant-se a la fabri­ca­ció d’e­quips de climatització.

 

Un aire con­di­ci­o­nat Fujit­su és sinò­nim de qua­li­tat, benes­tar, con­fort i garan­tia de silen­ci, la qual cosa el con­ver­teix en una de les prin­ci­pals alter­na­ti­ves del mer­cat quan un usu­a­ri deci­deix tenir un aire condicionat.

 

El baix nivell sonor és una de les carac­te­rís­ti­ques més resal­tants que té la mar­ca. Tots els models comp­ten amb tec­no­lo­gia inver­ter. És a dir, que quan un aire con­di­ci­o­nat acon­se­gueix la tem­pe­ra­tu­ra desit­ja­da, el com­pres­sor bai­xa­rà les seves revo­lu­ci­ons, reduint els girs dels ven­ti­la­dors i el nivell de decibels.

 

Una de les dife­rèn­ci­es que Fujit­su té amb les altres mar­ques d’ai­re con­di­ci­o­nat, és que tots els equips tenen una velo­ci­tat extra de ven­ti­la­ció, a aques­ta se’l coneix com “qui­et”. Aques­ta par­ti­cu­la­ri­tat fa que el ven­ti­la­dor fun­ci­o­ni a més bai­xes revolucions.

 

Els equips d’ai­re con­di­ci­o­nat Fujit­su ofe­rei­xen una reduc­ció con­si­de­ra­ble quant a la des­pe­sa ener­gè­ti­ca, ja que s’e­li­mi­nen tots els pics d’ar­ren­ca­des del com­pres­sor 8igual que en tots els equips INVERTER). En altres parau­les, hi ha més efi­ci­èn­cia en el rendiment/consum i una dis­mi­nu­ció de soroll.

 

Gran part dels models tenen sen­sors de movi­ment inte­grats. De mane­ra que, quan l’e­quip no detec­ta la nos­tra pre­sèn­cia en l’es­ta­da, auto­mà­ti­ca­ment, es redu­eix la seva capa­ci­tat ener­gè­ti­ca, i quan la tor­na a detec­tar can­via el seu funcionament.

 

La auto­ne­te­ja de fil­tres és una altra dels tants avan­tat­ges que tenen els aires con­di­ci­o­nats d’a­ques­ta mar­ca. El seu fun­ci­o­na­ment s’op­ti­mit­za al 100%, evi­tant que es satu­ri i estal­vi­ant fins a un 25% del cost ener­gè­tic. El millor de tot, és que els seus fil­tres expul­sen totes les par­tí­cu­les de pols i bac­te­ris amb facilitat.

 

A Ins­ta­la­ci­o­nes BEC con­si­de­rem que un aire con­di­ci­o­nat Fujit­su és un pro­duc­te dura­dor, d’al­ta qua­li­tat i que per tant, no dona­rà mal­de­caps per un llarg temps. Per això, tenim els nos­tres models favo­rits que són de les següents sèries:

 

 • LLCE – ASY25UI-LLCE
 • KP – ASY25UI-KP
 • LF – ASY50UI-LF
 • KL – ASY50UI-KL
 • KE – ASY35K-KE PLATA
 • LMC – ASY35UI-LMC
 • (EXT.40) MULTI INVERTER (2X1) 2 – 8 – ASY20U2MI-LMC
 • (EXT.50) MULTI INVERTER (2X1) 2 ‑8 – ASY25U2MI-LMC
 • (EXT.71) MULTI INVERTER (2X1) 2 – 8 – ASY35U2MI-LMC

 


 

KOSNER

 

Kos­ner és una de les nos­tres mar­ques pre­di­lec­tes del mer­cat. De fet, els seus equips són uns dels quals més venem i instal·lem. Quant a la mar­ca d’ai­re con­di­ci­o­nat d’e­quips que pre­fe­rim, KOSNER està gai­re­bé a la matei­xa altu­ra que Mit­su­bis­hi Elec­tric, ja que fins ara, cap dels equips instal·lats ens han pre­sen­tats avaries!

 

Un aire con­di­ci­o­nat Kos­ner repre­sen­ta fun­ci­o­na­li­tat, tec­no­lo­gia, ren­di­ment i qua­li­tat en un sol lloc.

 

Aquests equips de cli­ma­tit­za­ció per­ta­nyen al Grup Sal­toki d’o­ri­gen Basc. Comp­ten amb garan­tia de pri­me­ra per­què ofe­rei­xen man­te­nir un ambi­ent fresc a un preu assequible.

 

La mar­ca Kos­ner s’ha dedi­cat durant més de 10 anys a la fabri­ca­ció d’e­quips de cli­ma­tit­za­ció pro­fes­si­o­nal. Actu­al­ment, podem acon­se­guir aires con­di­ci­o­nats per a l’àm­bit domès­tic, comer­ci­al i d’oficina.

 

Cada con­su­mi­dor és un món. Per això, Kos­ner ofe­reix dife­rents models d’ai­res con­di­ci­o­nats de Split 1×1 i Mul­tiS­plit 2×1 segons les neces­si­tats i pres­su­post de cada usuari.

 

Aques­ta mar­ca es des­ta­ca per:

 

 • Qua­li­tat en la seva fabri­ca­ció. Aquests equips han estat fabri­cats amb els estàn­dards més estric­tes quant a la qua­li­tat. El temps de vida d’a­quests equips són apro­xi­ma­da­ment 2 anys i 5 anys del compressor.
 • Clas­si­fi­ca­ció ener­gè­ti­ca A++. Els com­pres­sors pos­se­ei­xen tec­no­lo­gia Inver­ter, la qual cosa millo­ren el ren­di­ment fins a un 35% en mane­ra va fre­gir i un 40% en mane­ra calor.
 • Dis­seny modern i atrac­tiu. Són models inno­va­dors i adap­ta­bles a qual­se­vol estil de la llar.
 • Cada aire con­di­ci­o­nat Kos­ner dis­po­sa de 5 anys de garan­tia, sent aques­ta la més exten­sa del mercat.

 

Aques­ta mar­ca és una de les quals més con­fi­em i per això, solem uti­lit­zar-la molt:

 

 • Split Paret Inver­ter Supra Sèrie A R‑32
 • Split Paret Inver­ter Plus Sèrie F
 • Split Paret Inver­ter Sèrie N – Pròximament
 • Mul­ti­com­bis Plus 2×1, 3×1 i 4×1 R‑32
 • Mul­ti­com­bis Pro 4×1 i 5×1 r‑32

 


 

Panasonic

 

Pana­so­nic és una mar­ca de refe­rèn­cia quant a la fabri­ca­ció d’ai­res con­di­ci­o­nats. Avui dia, aques­ta mar­ca japo­ne­sa és reco­ne­gu­da mun­di­al­ment com una de les millors mar­ques en la seva classe.

 

Van ser pio­ners del sec­tor de cli­ma­tit­za­ció. Des de 1936 Pana­so­nic es tro­ba fent-li la vida més fàcil als usu­a­ris. Aquell any es va cre­ar el pri­mer ven­ti­la­dor elèc­tric amb oscil·lació auto­mà­ti­ca. No obs­tant això, en 1958 la mar­ca va revo­lu­ci­o­nar el món des­prés del llan­ça­ment del pri­mer aire condicionat.

 

Des de lla­vors, com a mar­ca d’ai­re con­di­ci­o­nat, Pana­so­nic i els equips de cli­ma­tit­za­ció han tin­gut la millor rela­ció qua­li­tat – preu, i con­ju­mi­nant a això l’alt nivell de fia­bi­li­tat que la mar­ca representa.

 

Una carac­te­rís­ti­ca que dife­ren­cia un aire con­di­ci­o­nat Pana­so­nic de la res­ta de les altres mar­ques, és el seu extens catà­leg de pro­duc­tes. Cada aire con­di­ci­o­nat de Pana­so­nic es tro­ba dis­se­nyat per a satis­fer les neces­si­tats par­ti­cu­lars dels usu­a­ris més exigents.

 

Hi ha 6 sèri­es (o fins i tot més) de models d’ai­re con­di­ci­o­nat Split 1×1 domèstics:

 

 • TZ Ultra­com­pac­to
 • Uni­da­des ultra­com­pac­tas FZ / PZ R‑32
 • Con­so­la de sue­lo – R32
 • 4 Vías 6×60 cassette
 • Ethe­rea con nanoe TM X
 • Con­duc­to de baja silueta

 

Aques­ta nova i revo­lu­ci­o­nà­ria gam­ma ha estat cre­a­da amb la fina­li­tat que els con­su­mi­dors gau­dei­xin del major con­fort a tra­vés d’un equip d’úl­ti­ma generació.

 

Un aspec­te que hem de res­sal­tar que aquests equips comp­ten amb un sen­sor intel·ligent Eco­na­vi, un inno­va­dor sis­te­ma nanoe de puri­fi­ca­ció d’aire.

 

Addi­ci­o­nal­ment, tots els equips de Pana­so­nic comp­ten amb con­trols sen­se fils que poden ser mani­pu­lats amb un Telè­fon intel·ligent.

 

Actu­al­ment, els models mul­tis­plit de Pana­so­nic que podem tro­bar al mer­cat son:

 

 • Ethe­rea Mul­ti Split 3 habitacions
 • Ethe­rea Mul­ti Split 2 habitacions

 


 

Eas Electric

 

Una interes­sant mar­ca d’ai­re con­di­ci­o­nat: Eas Elec­tric Split de paret son fabri­cats amb la més avan­ça­da tec­no­lo­gia i amb dis­senys ele­gants, sen­zills i moderns que s’a­dap­ten a qual­se­vol mena de deco­ra­ció de l’es­ta­da. Sens dub­te, comen­cen a gua­nyar cada vega­da més ter­reny entre les mar­ques d’ai­re con­di­ci­o­nat més cone­gu­des o pre­fe­ri­des pels instal·ladors, sobre­tot per uns preus com­pe­ti­tius que fa que sigui més fàcil la seva adqui­si­ció per part de molts usuaris!

 

La seu prin­ci­pal de Eas Elec­tric està situ­a­da a Tel Aviv, Isra­el. Aques­ta mar­ca es dedi­ca a la comer­ci­a­lit­za­ció d’e­quips de cli­ma­tit­za­ció domès­tics, comer­ci­als i industrials.

 

Un aire con­di­ci­o­nat Eas Elec­tric és una de les millors inver­si­ons a llarg ter­mi­ni que pots fer. Aquests equips pro­por­ci­o­nen una con­nec­ti­vi­tat com­ple­ta. El seu ús és sim­ple i intu­ï­tiu i súper silen­ci­o­sos, ide­al per a gau­dir d’un pla­ent descans.

 

Aquests equips estan dis­se­nyats amb efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca A++ o A++, garan­tint un estal­vi con­sum elèc­tric i una alta pro­tec­ció al medi ambient.

 

A més, comp­ten amb con­ne­xió Wi-Fi inte­gra­da, la qual cosa faci­li­ta la mani­pu­la­ció de l’ai­re con­di­ci­o­nat còmo­da­ment i des de qual­se­vol punt de la teva casa, des d’un Telè­fon intel·ligent o tau­le­ta per mit­jà d’u­na app.

 

Els aires con­di­ci­o­nats Split de la mar­ca Eas Elec­tric tenen un nivell sonor molt baix i són efi­ci­ents. A més, la seva instal·lació és fàcil. Et reco­ma­nem tri­ar el millor model que més s’a­dap­ti a les teves neces­si­tats i a més, con­trac­tar els millors experts del mercat.

 

Un aire con­di­ci­o­nat Eas Elec­tric expul­sa l’ai­re de mane­ra ver­ti­cal i horit­zon­tal, acon­se­guint que arri­bi a qual­se­vol part de l’habitació.

 

Con­té fil­tres anti­bac­te­ris capa­ços de puri­fi­car i nete­jar l’ai­re, eli­mi­nant els àcars i els bac­te­ris. Aquests acces­so­ris són fun­ci­o­nals quan a casa hi ha algun mem­bre que sofreix de malal­ti­es o al·lèrgies respiratòries.

 

Els aires con­di­ci­o­nats d’a­ques­ta mar­ca tenen la fun­ció de cli­ma­ti­zar auto­mà­ti­ca­ment l’ha­bi­ta­ció durant el teu des­cans a tra­vés de la mane­ra Sle­ep, ator­gant-te una major comoditat.

 

El millor de tot, és que els equips de cli­ma­tit­za­ció de Eas Elec­tric son fabri­cats amb els mate­ri­als més resis­tents i de la millor qua­li­tat per a garan­tir una llar­ga dura­bi­li­tat. Sens dub­te, són màqui­nes duradores.

 


 

Daitsu

 

És una mar­ca per­ta­nyent al grup Euro­fred, ori­gi­nà­ria d’Es­pa­nya, que es va fun­dar en 1990 sota la desig­na­ció Fuji Cli­ma, S. a. Dait­su no és el mateix que Fuji Elec­tric, enca­ra que per un temps sí ho eren, quan inten­ta­ven intro­duir els equips de cli­ma­tit­za­ció en el ter­ri­to­ri espanyol.

 

L’any 1993 el Grup Euro­fred va com­prar la tota­li­tat de Dait­su. Avui dia, aques­ta mar­ca és líder a Espa­nya i Por­tu­gal en el sec­tor de cli­ma­tit­za­ció. Però l’any 1998 va que­dar deno­mi­na­da de mane­ra defi­ni­ti­va com Dait­su Elec­tric S.A .

 

La gam­ma de pro­duc­tes de Dait­su s’a­jus­ta a les màxi­mes exi­gèn­ci­es en cli­ma­tit­za­ció que tenen els cli­ents. Aques­ta mar­ca man­té una excel·lent rela­ció qua­li­tat / preu bas­tant dis­tin­gi­da en el mer­cat, ofe­rint als usu­a­ris un bon con­fort a casa.

 

Dait­su és una mar­ca res­pon­sa­ble i com­pro­me­sa amb el medi ambi­ent. Per aquest motiu, s’en­car­re­ga de fabri­car aires con­di­ci­o­nats eco­e­fi­ci­ents amb baix con­sum d’e­ner­gia elèc­tri­ca i alta eficiència.

 

L’úl­ti­ma gam­ma de pro­duc­tes de cli­ma­tit­za­ció que Dait­su ha llan­çat al mer­cat por­ta per nom Low Cost, una sèrie de models d’ai­res con­di­ci­o­nats dis­se­nyats per a pro­por­ci­o­nar como­di­tat abso­lu­ta a la llar.

 

Alguns dels millors models Split de paret (1×1) de la mar­ca Dait­su, són de les següents sèries:

 

 • AIR R32 – ASD18KI-DB
 • AIR R32 – ASD18KI-DB2
 • AIR ASD18UI-DA
 • AIR ASD24UI-DN

 

I els models de mul­tis­plit d’a­ques­ta mar­ca són de les següents sèries:

 • LIBERTY R32 – AD21K-DB
 • LIBERTY R32 – AD14K-DB
 • LIBERTY R32 – ABD18K
 • LIBERTY R32- AGD18K
 • LIBERTY DSF-12UIDN

 


 

HIYASU

 

HIYASU és una de les mar­ques millor posi­ci­o­nes d’Es­pa­nya. Comp­ta amb més de 40 anys d’ex­pe­ri­èn­cia. Actu­al­ment, Euro­fred comer­ci­a­lit­za tots els equips de cli­ma­tit­za­ció domès­tic, comer­ci­al i industrial.

 

L’am­pli ven­tall de pro­duc­tes d’a­ques­ta mar­ca es tro­ba adap­tat per a cobrir els reque­ri­ments d’e­fi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca més exi­gents dels usuaris.

 

Tots els equips de cli­ma­tit­za­ció de HIYASU són eco­e­fi­ci­ents i a més, pro­por­ci­o­nen un estal­vi de con­sum d’energia.

 

Veus aquí les millors sèri­es d’ai­res con­di­ci­o­nats de Hiyasu:

 

 • Serie HN
  • ASE18UI-HN
  • ASE24UI-HN
  • ASE9UI-HN
  • ASE12UI-HN
 • Serie HB
  • ASE12KI-HB
  • ASE9KI-HB
  • ASE21KI-HB
  • ASE18KI-HB
 • Mul­tis­plit de Hiyasu: 
  • SERIE HB 4X1
  • SERIE HB 2X1
  • SERIE HN 2X1

 


 

CARRIER

 

Es trac­ta d’u­na empre­sa dels EUA. Va ser una de les pio­ne­res en el sec­tor de cli­ma­tit­za­ció, ja que aques­ta mar­ca a 1902 va ser qui va cre­ar el pri­mer sis­te­ma d’ai­re con­di­ci­o­nat modern. El seu fun­da­dor va ser Willis Havi­land Carrier.

 

Com a dada curi­o­sa podem dir de la mar­ca Car­ri­er, és que el seu fun­da­dor va des­co­brir podria asse­car l’ai­re pas­sant-lo mit­jan­çant l’ai­gua per a cre­ar boi­ra. En fer-ho, pro­dui­ria aire amb quan­ti­tats espe­cí­fi­ques d’hu­mi­tat. Com a resul­tat, podria con­tro­lar l’am­bi­ent a l’in­te­ri­or dels espais.

 

Aquest invent va moti­var a la com­pa­nyia a desen­vo­lu­par sis­te­mes de refri­ge­ra­ció, cale­fac­ció i ven­ti­la­ció per a llars, edi­fi­cis i fins i tot hos­pi­tals a tot el món. El seu objec­tiu prin­ci­pal era cre­ar entorns plens de confort.

 

En l’ac­tu­a­li­tat, Car­ri­er comer­ci­a­lit­za dife­rents pro­duc­tes per a cobrir les neces­si­tats domes­ti­ques i comer­ci­als de menor grandària.

 

Els aires con­di­ci­o­nats Split de Car­ri­er estan cata­lo­gats com una de les seves prin­ci­pals ofer­tes. Tots els equips pos­se­ei­xen una sola uni­tat, la seva efi­ci­èn­cia va des dels SEER fins als 16 SEER.

 

<p

 

 • Infi­nity 42 SEER
 • XPower Inver­ter 25 SEER
 • XPower Inver­ter 19 SEER
 • XPower Gold
 • Sis­te­ma mul­tis­plit Power

 

És una mar­ca molt bona, però a Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no la instal·lem.

 


 

Johnson

 

Els seus ini­cis van ser l’any 1951. Ara com ara, fabri­ca i comer­ci­a­lit­za elec­tro­do­mès­tics i elec­trò­ni­ca de con­sum a nivell mun­di­al. Dins d’a­ques­ta empre­sa ger­men podem tro­bar mar­ques de aires con­di­ci­o­nats com: Elec­tra, Airwell i per des­comp­tat, Johnson.

 

Aques­ta mar­ca és una de les més reco­ne­gu­des en el sec­tor d’ai­res con­di­ci­o­nats d’Es­pa­nya, ja que comp­ta amb més de 40 anys ofe­rint pro­duc­tes d’al­ta qua­li­tat a un excel·lent cost: Split, mul­tis­plit, cas­set­te, aires con­di­ci­o­nats por­tà­tils, etc.

 

En el pre­sent, John­son té està com­pro­me­sa amb els seus usu­a­ris més fidels a cre­ar les con­di­ci­ons opti­mes que un ambi­ent neces­si­ta per a acon­se­guir el con­fort per­fec­te. És una mar­ca líder grà­ci­es als seus equips de cli­ma­tit­za­ció, els quals, pos­se­ei­xen un alt ren­di­ment, són eco­lò­gics i de gran qualitat.

 

Cada dia John­son con­ti­nua evo­lu­ci­o­nant i posa a la seva dis­po­si­ció una nova gam­ma d’ai­res con­di­ci­o­nats A++, A+, A valu­o­sa­ment qua­li­fi­cats a nivell energètic

 

 • JT18K
 • PREMIUM35 JT35
 • JT24K
 • PREMIUM35 JT25
 • ESSENTIAL35 JG35

 


 

Hitachi

 

Entre totes les altres mar­ques d’ai­re con­di­ci­o­nat tenim tam­bé a HITACHI COOLING & HEATING cone­gu­da com Hitac­hi. És una empre­sa fabri­cant i comer­ci­a­lit­za­do­ra d’e­quips de cli­ma­tit­za­ció d’al­ta efi­ci­èn­cia i tec­no­lo­gia. Pro­vé del Japó, per­ta­nyent a la mul­ti­na­ci­o­nal japo­ne­sa HITACHI Ltd i fa anys que és al mer­cat posi­ci­o­nant-se com una de les millors.

 

Aques­ta mar­ca sem­pre ha estat com­pro­me­sa amb el medi ambi­ent i els seus con­su­mi­dors. Amb aquest pro­pò­sit han dis­se­nyat el 90% de la seva gam­ma de pro­duc­tes ecoeficients.

 

Una de les seves incre­ï­bles nove­tats, és que la mar­ca ha incor­po­rat el nou Eco Con­trol en els seus aires con­di­ci­o­nats resi­den­ci­als. Aquest con­trol és l’ú­nic en el mer­cat que mos­tra el con­sum ener­gè­tic men­su­al en KW del mes en curs i tam­bé, del mes anterior.

 

Hisen­se

 

Un aire con­di­ci­o­nat Hisen­se és l’e­qui­va­lent de tec­no­lo­gia, fun­ci­o­na­li­tat i con­fort, grà­ci­es al sis­te­ma tec­no­lò­gic Inver­ter que acon­se­gueix l’in­cre­ment de la taxa de refri­ge­ra­ció a un 25% en l’ha­bi­tat­ge dels usu­a­ris. A més, Hisen­se és una mar­ca com­pro­me­sa amb el medi ambient.

 

Una de les seves prin­ci­pals carac­te­rís­ti­ques que hem de des­ta­car és el seu con­sum ener­gè­tic, a cau­sa del nou gas refri­ge­rant R‑32.

 

Hisen­se són experts en equips de cli­ma­tit­za­ció i per tant, posen a dis­po­si­ció pro­duc­tes de pri­me­ra qua­li­tat, des de splits, por­tà­til i mul­tis­plits. Comp­ten amb una enor­me vari­e­tat de models de dife­rents dis­senys, carac­te­rís­ti­ques i preus.

 

Mit­su­bis­hi Heavy Industries

 

Són refe­rents en el sec­tor de cli­ma­tit­za­ció i s’a­fe­gei­xen a les altres mar­ques d’ai­re con­di­ci­o­nat, grà­ci­es a l’e­fi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca, garan­tia i qua­li­tat de cadas­cun dels seus productes.

 

Aques­ta mar­ca és d’o­ri­gen japo­nès, però està comer­ci­a­lit­za­da exclu­si­va­ment a Espa­nya i Por­tu­gal per LUMELCO.

 

Els seus equips de cli­ma­tit­za­ció es des­ta­quen pel seu alt nivell d’e­fi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca i tam­bé, per la seva inno­va­ció tecnològica.

 

Entre les seves prin­ci­pals nove­tats tenim la seva potennt bom­ba de calor Q‑TON per a ACS fins a 90 °C que inclou refri­ge­rant eco­lò­gic CO2. No és una de les mar­ques que instal·lem en la nos­tra empre­sa, però si una de les millors del mercat.

 


 

LG

 

Final­ment, tenim una de les mar­ques més cotit­za­des del món. Sí, es trac­ta d’LG. El seu reco­nei­xe­ment inter­na­ci­o­nal s’ha inten­si­fi­cat en els últims anys per la inte­gra­ció de les noves tec­no­lo­gi­es en els seus equips de climatització.

 

L’àm­plia gam­ma d’ai­res con­di­ci­o­nats són de pri­me­ra línia. Comp­ten amb un ren­di­ment i una potèn­cia inme­mo­ra­ble. Al llarg dels anys, ha man­tin­gut una fia­bi­li­tat úni­ca en els seus equips de cli­ma­tit­za­ció, els quals, donen una garan­tia extra d’uns 10 anys en els seus com­pres­sors en tota la gam­ma domestica.

 

La seva efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca és de A+++, ide­al per a estal­vi­ar el con­sum elèc­tric i bai­xar les sumes en la fac­tu­ra de llum.

 

Hem de des­ta­car que els equips de cli­ma­tit­za­ció d’LG comp­ten amb un con­trol actiu, la fun­ció del qual és ajus­tar el con­sum i capa­ci­tat de refri­ge­ra­ció segons l’es­ta­da del nos­tre habitatge.

 

Tam­bé, comp­ten amb un dis­seny exclu­siu, per­fec­te al gust de qual­se­vol consumidor.

 

Recorda que un equip de climatització és tota una inversió a llarg termini. Aquest ha estat tot nostre top de marques d’aires condicionats tipus Split de paret. Esperem que aquesta informació sigui d’ajut a l’hora de seleccionar un aire condicionat amb instal·lació inclosa i que a més, puguis gaudir plenament del confort a la teva llar.