Termes i condicions generals del servei

1. OBJECTE

 

Les pre­sents Con­di­ci­ons Gene­rals d’Ús, Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat i Ven­da (d’a­ra enda­vant, les «Con­di­ci­ons Gene­rals») regu­len l’ús del lloc web www.instalacionesbec.com (d’a­ra enda­vant, el lloc web) que Ins­ta­la­ci­o­nes BEC CoWorking, S.L. (d’a­ra enda­vant Ins­ta­la­ci­o­nes BEC), posa a la dis­po­si­ció dels usu­a­ris que acce­dei­xin al seu lloc web amb la fina­li­tat de pro­por­ci­o­nals infor­ma­ció sobre pro­duc­tes i ser­veis, pro­pis i/o de ter­cers col·laboradors, i faci­li­tar-los l’ac­cés a aquests, així com la con­trac­ta­ció de ser­veis i béns per mit­jà de la matei­xa (tot això deno­mi­nat con­jun­ta­ment els ser­veis). L’u­su­a­ri que dona­rà d’al­ta un comp­te en ellloc web Id’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC serà con­si­de­rat cli­ent (d’a­ra enda­vant usu­a­ri cli­ent).

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BEC, amb domi­ci­li soci­al en Car­rer de l´Església, 85, local 1 y 2, 08860 Cas­tell­de­fels, Bar­ce­lo­na, España, és una soci­e­tat de res­pon­sa­bi­li­tat limi­ta­da espa­nyo­la titu­lar del pre­sent lloc web la uti­lit­za­ció del qual es regu­la mit­jan­çant aquest docu­ment, amb CIF núme­ro B67028431 i ins­cri­ta en el Regis­tro Mer­can­til de BARCELONA al Tomo 45974, Folio 3, Hoja 505628, Sec­ció GENERAL, ins­crip­ció 3. Per a con­tac­tar amb Ins­ta­la­ci­o­nes BEC, pot uti­lit­zar l’a­dre­ça de cor­reu postal a dalt indi­ca­da, així com algu­nes de les adre­ces de cor­reu elec­trò­nic instalacionesbec@gmail.com, info@instalacionesbec.com, telè­fon654.299.468 (tru­ca­da o Wha­tApp) o a tra­vés del for­mu­la­ri de con­tac­te de la soci­e­tat a https://www.instalacionesbec.com/contacto/.

 

Per la prò­pia natu­ra­le­sa del lloc web,així com del seu con­tin­gut i fina­li­tat, la pràc­ti­ca tota­li­tat de la nave­ga­ció que es pot dur a ter­me pel mateix ha de fer-se gau­dint de la con­di­ció usu­a­ri, la qual s’ad­qui­reix segons els pro­ce­di­ments reco­llits en aques­ta. Per tant, la cita­da con­di­ció d’u­su­a­ri supo­sa l’ad­he­sió als Ter­mes i Con­di­ci­ons Gene­rals publi­cats en el moment en què s’ac­ce­dei­xi al lloc web. Ins­ta­la­ci­o­nes BEC es reser­va el dret de modi­fi­car, en qual­se­vol moment, la pre­sen­ta­ció i con­fi­gu­ra­ció del lloc web, així com les pre­sents Con­di­ci­ons Gene­rals.. Per això, Ins­ta­la­ci­o­nes BEC eco­ma­na l’u­su­a­ri a lle­gir aten­ta­ment aquest docu­ment escrit cada vega­da que acce­dei­xi al lloc web.

 

En qual­se­vol cas, exis­tei­xen pàgi­nes del lloc web acces­si­bles al públic en gene­ral, res­pec­te a les quals Ins­ta­la­ci­o­nes BEC tam­bé desit­ja com­plir amb les seves obli­ga­ci­ons legals, així com regu­lar l’ús d’a­ques­tes. En aquest sen­tit, els usu­a­ris que acce­dei­xin a aques­tes parts del lloc web accep­ten que­dar sot­me­sos, pel fet d’ac­ce­dir a les cita­des pàgi­nes, als ter­mes i con­di­ci­ons ter­mes i con­di­ci­ons reco­llits en aques­tes Con­di­ci­ons Gene­rals, en la mesu­ra que això els pugui ser aplicable.

 

Final­ment, per la natu­ra­le­sa prò­pia del pre­sentlloc web, és pos­si­ble que es modi­fi­quin o inclo­guin can­vis en el con­tin­gut de les pre­sentsCon­di­ci­ons Gene­rals. Per això, l’u­su­a­ri, així com altres usu­a­ris que no gau­dei­xin d’a­ques­ta con­di­ció, que­den obli­gats a acce­dir a les pre­sen­ti Con­di­ci­o­nes Gene­ra­les cada vega­da que acce­dei­xin al lloc web, vega­da que acce­dei­xin al lloc web, assu­mint que els seran apli­ca­ble les con­di­ci­ons cor­res­po­nents que es tro­bin vigents en el moment del seu accés.

 

 

2. ACCÉS I SEGURETAT

 

L’ac­cés als ser­veis reque­reix en deter­mi­na­des oca­si­ons el regis­tre pre­vi dels usu­a­ris, una vega­da accep­tin els Ter­mesiCon­di­ci­ons Gene­rals, pas­sant a ser con­si­de­rats com a usu­a­ris cli­ents.

 

L’i­den­ti­fi­ca­dor de l’u­su­a­ri cli­ent esta­rà com­post per la seva adre­ça de cor­reu elec­trò­nic i una con­tra­se­nya. Per a l’ac­cés al comp­te pro­pi de l’u­su­a­ri cli­ent, serà neces­sa­ri la inclu­sió d’a­quest iden­ti­fi­ca­dor, així com d’u­na con­tra­se­nya que hau­rà de con­te­nir com a mínim 4–6 caràc­ters, segons la con­fi­gu­ra­ció del lloc web en el moment d’o­brir el comp­ted’u­su­a­ri cli­ent

 

L’ús de la con­tra­se­nya és per­so­nal i intrans­fe­ri­ble, no estant per­me­sa la ces­sió, ni tan sols tem­po­ral, a ter­cers. En tal sen­tit, l’u­su­a­ri cli­ent es com­pro­met a fer un ús dili­gent i a man­te­nir en secret la matei­xa, assu­mint tota res­pon­sa­bi­li­tat per les con­se­qüèn­ci­es de la seva divul­ga­ció a tercers.

 

En el cas que l’u­su­a­ri cli­ent cone­gui o sos­pi­ti de l’ús de la seva con­tra­se­nya per ter­cers, hau­rà de modi­fi­car la matei­xa de mane­ra imme­di­a­ta, en la mane­ra en què es recull en ellloc web.

 

 

3. UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

 

L’u­su­a­ri cli­ent s’o­bli­ga a usar els ser­veis de mane­ra dili­gent, cor­rec­ta i líci­ta i, en par­ti­cu­lar, a títol mera­ment enun­ci­a­tiu i no limi­ta­tiu, es com­pro­met a abs­te­nir-se de:

 

  • uti­lit­zar els ser­veis de for­ma, amb fina­li­tats o efec­tes con­tra­ris a la llei, a la moral i als bons cos­tums gene­ral­ment accep­ta­des o a l’or­dre públic;
  • repro­duir o copi­ar, dis­tri­buir, per­me­tre l’ac­cés del públic a tra­vés de qual­se­vol moda­li­tat de comu­ni­ca­ció públi­ca, trans­for­mar o modi­fi­car els ser­veis, tret que es comp­ti amb l’au­to­rit­za­ció del titu­lar dels cor­res­po­nents drets o això resul­ti legal­ment permès;
  • rea­lit­zar qual­se­vol acte que pugui ser con­si­de­rat una vul­ne­ra­ció de quals­se­vol drets de pro­pi­e­tat intel·lectual o indus­tri­al per­ta­nyents a Ins­ta­la­ci­o­nes BECo a tercers ;
  • emprar els ser­veis i, en par­ti­cu­lar, la infor­ma­ció de qual­se­vol clas­se obtin­gu­da a tra­vés del lloc web per a reme­tre publi­ci­tat, comu­ni­ca­ci­ons amb fina­li­tats de ven­da direc­ta o amb qual­se­vol altra clas­se de fina­li­tat comer­ci­al, mis­sat­ges no sol·licitats diri­gits a una plu­ra­li­tat de per­so­nes amb inde­pen­dèn­cia de la seva fina­li­tat, així com de comer­ci­a­lit­zar o divul­gar de qual­se­vol mane­ra aques­ta informació;

 

L’u­su­a­ri cli­ent res­pon­drà dels danys i per­ju­di­cis de tota natu­ra­le­sa que Ins­ta­la­ci­o­nes BEC pugui patir, amb oca­sió o a con­se­qüèn­cia de l’in­com­pli­ment de qual­se­vol de les obli­ga­ci­ons ante­ri­or­ment expo­sa­des, així com quals­se­vol altres inclo­ses en les pre­sents Con­di­ci­ons Gene­rals i/o les impo­sa­des per la Llei en rela­ció amb la uti­lit­za­ció del lloc web.

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BEC vet­lla­rà en tot moment pel res­pec­te de l’or­de­na­ment jurí­dic vigent, i esta­rà legi­ti­ma­da per a inter­rom­pre, a la seva dis­cre­ció, el ser­vei o exclou­re l’u­su­a­ri cli­ent del lloc web en cas de pre­sump­ta comis­sió, com­ple­ta o incom­ple­ta, d’al­gun dels delic­tes o fal­tes tipi­fi­cats pel Codi Penal vigent, o en cas d’ob­ser­var quals­se­vol con­duc­tes que segons el parer d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC resul­tin con­trà­ri­es a aquests Ter­mes i Con­di­ci­ons Gene­rals , els Ter­mes i Con­di­ci­ons Gene­rals de Con­trac­ta­cióque ope­ran para este lloc web, que ope­ren per a aquest lloc web, la Llei, les nor­mes esta­bler­tes per Ins­ta­la­ci­o­nes BEC o els seus col·laboradors o puguin per­tor­bar el bon fun­ci­o­na­ment, imat­ge, cre­di­bi­li­tat i/o pres­ti­gi d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC o els seus col·laboradors.

 

 

4. DRETS DE PROPIETAT

 

Tots els con­tin­guts del lloc web, com ara tex­tos, grà­fics, foto­gra­fi­es, logo­tips, ico­nes, imat­ges, així com el dis­seny grà­fic, codi font i softwa­re, són de l’ex­clu­si­va pro­pi­e­tat d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC o de ter­cers, els drets dels quals osten­ta legí­ti­ma­ment d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC,estant per tant pro­te­gits per la legis­la­ció naci­o­nal i internacional.

Que­da estric­ta­ment pro­hi­bit la uti­lit­za­ció de tots els ele­ments objec­te de pro­pi­e­tat indus­tri­al i intel·lectual amb fina­li­tats comer­ci­als, així com la seva dis­tri­bu­ció, modi­fi­ca­ció, alte­ra­ció o descompilació.

 

La infrac­ció de qual­se­vol dels citats drets pot cons­ti­tuir una vul­ne­ra­ció de les pre­sents dis­po­si­ci­ons, així com un delic­te cas­ti­gat d’a­cord amb els arti­cles 270 i següents del Codi Penal.

 

Aquells usu­a­ris que envi­ïn al lloc web obser­va­ci­ons, opi­ni­ons o comen­ta­ris per mit­jà del ser­vei de cor­reu elec­trò­nic o per qual­se­vol altre mit­jà, en els casos en els quals per la natu­ra­le­sa dels ser­veis esi­gui pos­si­ble, s’en­tén que auto­rit­zen Ins­ta­la­ci­o­nes BEC a la repro­duc­ció, dis­tri­bu­ció, comu­ni­ca­ció públi­ca, trans­for­ma­ció, i l’e­xer­ci­ci de qual­se­vol altre dret d’ex­plo­ta­ció, de tals obser­va­ci­ons, opi­ni­ons o comen­ta­ris, per tot el temps de pro­tec­ció de dret d’au­tor que esti­gui pre­vist legal­ment i sen­se limi­ta­ció ter­ri­to­ri­al. Així mateix, s’en­tén que aques­ta auto­rit­za­ció es fa a títol gratuït.

 

Les recla­ma­ci­ons que pogues­sin inter­po­sar-se els usu­a­ris en rela­ció amb pos­si­bles incom­pli­ments dels drets de pro­pi­e­tat intel·lectual o indus­tri­al sobre quals­se­vol dels ser­veis d’a­quest lloc web hau­ran de diri­gir-se a algu­nes de les següents adre­ces de cor­reu elec­trò­nic: instalacionesbec@gmail.com, info@instalacionesbec.com, telè­fon 654.299.468 (tru­ca­da o Wha­tApp) a tra­vés del for­mu­la­ri de con­tac­te de la soci­e­tat a https://www.instalacionesbec.com/contacto/.

 

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

Amb inde­pen­dèn­cia del que s’es­ta­bleix en les Con­di­ci­ons Gene­rals de Con­trac­ta­ció rela­ti­ves a la con­trac­ta­ció de béns reco­lli­des en el pre­sent lloc web, Insta­la­ci­o­nes BEC no es fa res­pon­sa­ble de la vera­ci­tat, exac­ti­tud i qua­li­tat del pre­sent lloc web, els seus ser­veis, infor­ma­ció i mate­ri­als. Aquests ser­veis, infor­ma­ció i mate­ri­als són pre­sen­tats «tal qual» i són acces­si­bles sen­se garan­ti­es de cap classe.

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BEC es reser­va el dret a inter­rom­pre l’ac­cés al lloc web, així com la pres­ta­ció de qual­se­vol o de tots els ser­veis que es pres­ten a tra­vés del mateix en qual­se­vol moment i sen­se pre­vi avís, ja sigui per motius tèc­nics, de segu­re­tat, de con­trol, de man­te­ni­ment, per falla­des de sub­mi­nis­tra­ment elèc­tric o per qual­se­vol altra cau­sa justificada.

 

En con­se­qüèn­cia, Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no garan­teix la fia­bi­li­tat, la dis­po­ni­bi­li­tat ni la con­ti­nu­ï­tat del seu lloc web ni dels ser­veis, per la qual cosa la uti­lit­za­ció dels matei­xos per part de l’u­su­a­ri cli­ent es duu a ter­me pel seu pro­pi comp­te i risc, sen­se que, en cap moment, puguin exi­gir-se res­pon­sa­bi­li­tats a Ins­ta­la­ci­o­nes BEC en aquest sentit.

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no serà res­pon­sa­ble en cas que exis­tei­xin inter­rup­ci­ons dels ser­veis, demo­res, errors, mal fun­ci­o­na­ment del mateix i, en gene­ral, altres incon­ve­ni­ents que tin­guin el seu ori­gen en cau­ses que esca­pen del con­trol d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC, i/o degu­da a una actu­a­ció dolo­sa o cul­po­sa l’u­su­a­ri cli­ent i/o tin­gui per ori­gen cau­ses de cas for­tu­ït o For­ça Major. Sen­se per­ju­di­ci del que s’es­ta­bleix en l’ar­ti­cle 1105 del Codi Civil, s’en­ten­dran inclo­sos en el con­cep­te de For­ça Major, a més, i a l’e­fec­te de les pre­sents Con­di­ci­ons Gene­rals, tots aquells esde­ve­ni­ments esde­vin­guts fora del con­trol d’Ins­ta­la­ci­o­nes BEC,com ara: falla­da de ter­cers, ope­ra­dors o com­pa­nyi­es de ser­veis, actes de Govern, fal­ta d’ac­cés a xar­xes de ter­cers, actes o omis­si­ons de les Auto­ri­tats Públi­ques, aquells altres pro­du­ïts a con­se­qüèn­cia de fenò­mens natu­rals, apa­ga­des, etc i l’a­tac de hackers o ter­cers espe­ci­a­lit­zats en la segu­re­tat o inte­gri­tat del sis­te­ma infor­mà­tic, sem­pre que Ins­ta­la­ci­o­nes BEC hagi adop­tat les mesu­res de segu­re­tat rao­na­bles d’a­cord amb l’es­tat de la tec­no­lo­gía. En qual­se­vol cas, sigui com fos la seva cau­sa, Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no assu­mi­rà cap res­pon­sa­bi­li­tat ja sigui per danys direc­tes o indi­rec­tes, mal emer­gent i/o per lucre cessant.

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BEC exclou qual­se­vol res­pon­sa­bi­li­tat pels danys i per­ju­di­cis de tota natu­ra­le­sa que puguin deu­re’s a la fal­ta de vera­ci­tat, exac­ti­tud, exhaus­ti­vi­tat i/o actu­a­li­tat dels ser­veis trans­me­sos, difo­sos, emma­gat­ze­mats, posats a dis­po­si­ció o rebuts, obtin­guts o als quals s’ha­gi acce­dit a tra­vés del lloc web, així com pels ser­veis pres­tats o oferts per ter­ce­res per­so­nes o enti­tats. Ins­ta­la­ci­o­nes BEC trac­ta­rà en la mesu­ra que sigui pos­si­ble d’ac­tu­a­lit­zar i rec­ti­fi­car aque­lla infor­ma­ció allot­ja­da en el seu lloc web que no com­plei­xi amb les míni­mes garan­ti­es de vera­ci­tat. No obs­tant això, que­da­rà exo­ne­ra­da de res­pon­sa­bi­li­tat per la seva no actu­a­lit­za­ció o rec­ti­fi­ca­ció, així com pels con­tin­guts i infor­ma­ci­ons abo­cats en aques­ta. En aquest sen­tit, Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no té obli­ga­ció de con­tro­lar i no con­tro­la els con­tin­guts trans­me­sos, difo­sos o llocs a la dis­po­si­ció de ter­cers pels usu­a­ris cli­ents o col·laboradors, excep­te els supò­sits en què així ho exi­gei­xi la legis­la­ció vigent o quan sigui reque­rit per una Auto­ri­tat Judi­ci­al o Admi­nis­tra­ti­va competent.

 

D’i­gual mane­ra, Ins­ta­la­ci­o­nes BEC exclou qual­se­vol res­pon­sa­bi­li­tat pels danys i per­ju­di­cis de tota mena que puguin deu­re’s a la pre­sèn­cia de virus o a la pre­sèn­cia d’al­tres ele­ments lesius en els con­tin­guts que puguin pro­duir alte­ra­ció en els sis­te­mes infor­mà­tics, així com en els docu­ments o sis­te­mes emma­gat­ze­mats en aquests.

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no es fa res­pon­sa­ble per la uti­lit­za­ció que l’u­su­a­ri cli­entrea­lit­zi dels ser­veis del lloc web ni de les seves con­tra­se­nyes, així com de qual­se­vol altre mate­ri­al d’a­quest, infrin­gint els drets de pro­pi­e­tat intel·lectual o indus­tri­al o qual­se­vol altre dret de tercers.

 

L’u­su­a­ricli­ent s’o­bli­ga a man­te­nir indem­ne a Ins­ta­la­ci­o­nes BEC, per qual­se­vol mal, per­ju­di­ci, san­ció, des­pe­sa (inclo­ent, sen­se limi­ta­ció, hono­ra­ris d’ad­vo­cats) o res­pon­sa­bi­li­tat civil, admi­nis­tra­ti­va o de qual­se­vol altra índo­le, que pogués sofrir Ins­ta­la­ci­o­nes BEC que guar­di rela­ció amb l’in­com­pli­ment o com­pli­ment par­ci­al o defec­tu­ós per la seva part del que s’es­ta­bleix en les pre­sents Con­di­ci­ons Gene­rals o en la legis­la­ció apli­ca­ble, i, espe­ci­al­ment, en rela­ció amb les seves obli­ga­ci­ons rela­ti­ves a pro­tec­ció de dades de caràc­ter per­so­nal reco­lli­des en les pre­sents con­di­ci­ons o esta­bler­tes en la LOPD i nor­ma­ti­va de desenvolupament.

 

 

6. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

 

Ins­ta­la­ci­o­nes BECno garan­teix ni assu­meix cap mena de res­pon­sa­bi­li­tat pels danys i per­ju­di­cis soferts per l’ac­cés als ser­veis de ter­cers a tra­vés de con­ne­xi­ons, vin­cles o links dels llocs enlla­çats ni sobre l’e­xac­ti­tud o fia­bi­li­tat d’a­quests. La fun­ció dels enlla­ços que apa­rei­xen a Ins­ta­la­ci­o­nes BEC és exclu­si­va­ment la d’in­for­mar l’u­su­a­ri cli­ent sobre l’e­xis­tèn­cia d’al­tres fonts d’in­for­ma­ció en Inter­net, on podrà ampli­ar els ser­veis oferts pel lloc web. Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no serà en cap cas res­pon­sa­ble del resul­tat obtin­gut a tra­vés d’a­quests enlla­ços o de les con­se­qüèn­ci­es que es deri­vin de l’ac­cés pels usu­a­ris cli­ents a aquests. Aquests ser­veis de ter­cers són pro­por­ci­o­nats per aquests, per la qual cosa Ins­ta­la­ci­o­nes BEC no pot con­tro­lar i no con­tro­la la lici­tud dels ser­veis ni la seva qua­li­tat. En con­se­qüèn­cia, l’u­su­a­ri cli­ent ha d’ex­tre­mar la pru­dèn­cia en la valo­ra­ció i uti­lit­za­ció de la infor­ma­ció i ser­veis exis­tents en els con­tin­guts de tercers.

 

 

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a quan­tes qües­ti­ons inter­pre­ta­ti­ves o liti­gi­o­ses que pogues­sin plan­te­jar-se serà apli­ca­ble la legis­la­ció espa­nyo­la i en cas de con­tro­vèr­sia, totes dues parts acor­den sot­me­tre’s, amb renún­cia a qual­se­vol altre fur que pogués cor­res­pon­dre-li, a la juris­dic­ció delsJut­jats i Tri­bu­nals de la ciu­tat de BARCELONA.