Manteniment i reparació d’equips d’aire condicionat

Manteniment

Que no és neces­sa­ri, o que no t’in­te­res­sa? …això serà així fins al teu equip dei­xi de fun­ci­o­nar cor­rec­ta­ment, en fred o fins i tot en calor. O … comen­cen a sor­tir gotes d’ai­gua per tots els cos­tats … i algu­na vega­da gel!

 

Sí! És impor­tant que una vega­da a l’any es rea­lit­zi un man­te­ni­ment pre­ven­tiu de la instal·lació. Per aquest motiu reco­ma­nem con­trac­tar els nos­tres serveis.

 

Algu­nes de les coses que poden pas­sar són les següents: flo­ri­du­ra, bac­te­ris, olors, que en defi­ni­ti­va ens fan tenir un aire … no gai­re agra­da­ble per a qui el res­pi­ra. Pot­ser pen­ses que això no pot pas­sar a casa teva… però fes un cop d’ull a la imat­ge més a baix, a veu­re que et sembla.

 

Quan rea­lit­zem un man­te­ni­ment pre­ven­tiu d’un equip, l’u­su­a­ri no s’es­pe­ra aquest tipus de coses, almenys no en el seu equip. Però … el pas del temps té el seus efec­tes en els com­po­nents de l’equip.

Aire con­di­ci­o­nat / nete­ja rea­lit­za­da parcialment

Ven­ti­la­dor uni­tat inte­ri­or sen­se nete­jar. Impres­cin­di­ble rea­lit­zar man­te­ni­ment Aire condicionat.

Sí! El manteniment és imprescindible, per a qualsevol equip d’aire condicionat.

Per a això, tenim als nos­tres instal·ladors més que capa­ci­tats per a encar­re­gar-se d’ai­xò. No són tas­ques difí­cils, però un pro­fes­si­o­nal qua­li­fi­cat i amb expe­ri­èn­cia ho dei­xa tot bas­tant millor que un manetes.

 

Una fal­ta de man­te­ni­ment, per como­di­tat o per estal­vi, al final es tra­du­eix en un equip espatllat.

 

Això de vega­des por­ta al fet que l’a­va­ria sigui tan impor­tant que des de un punt de vis­ta eco­nò­mic, ja no val­gui la pena arre­glar l’e­quip d’ai­re condicionat.

Lle­gir més sobre manteniment

Reparem equips avariats

Sí, de vega­des les màqui­nes dei­xen de fun­ci­o­nar. Tru­ca’ns o envia un email dei­xant les teves dades i els símp­to­mes que obser­ves. Ens posa­rem en con­tac­te amb tu com més avi­at millor, i de vega­des podem aju­dar-te fins i tot sen­se neces­si­tat de rea­lit­zar una visita.

 

Tenim expe­ri­èn­cia en el sec­tor, i la nos­tra inten­ció és solu­ci­o­nar els teus dub­tes, però sobre­tot … solu­ci­o­nar les ava­ri­es del teu equip d’ai­re condicionat!

Repa­ra­ció d’e­quips d’ai­re condicionat