Preguntes freqüents

Contestant a les preguntes freqüents més actuals…

Et dei­xem a con­ti­nu­a­ció diver­ses res­pos­tes a pre­gun­tes fre­qüents que podri­es tenir com a usu­a­ri interes­sat a instal·lar un aire con­di­ci­o­nat. Si amb el que ja tenim, no has tro­bat res­pos­ta, dei­xa un comen­ta­ri a sota de tot. Indi­ca la teva pre­gun­ta i et tra­me­trem una res­pos­ta el més avi­at possible.

Cal pagar algun extra a part de la instal·lació bàsica?

Pro­ba­ble­ment entre les pre­gun­tes fre­qüents sobre aire con­di­ci­o­nats, la pri­me­ra és aques­ta. Així que us expli­quem el nos­tre fun­ci­o­na­ment com a empre­sa espe­ci­a­lit­za­da en instal·lacions. La instal·lació bàsi­ca que nos­al­tres ofe­rim, cobreix en la gran majo­ria dels casos tota la instal·lació, per tant no cal­dria pagar extres.

 

No obs­tant això, la lon­gi­tud, la com­ple­xi­tat de la instal·lació, o la ubi­ca­ció dels equips, pot deri­var en alguns extres. Per exem­ple, en una instal·lació de 7 metres, es paga­ran més extres que en una instal·lació de 5 metres. De vega­des, els extres són neces­sa­ris per a poder rea­lit­zar la instal·lació segons els estàn­dards de qua­li­tat de Ins­ta­la­ci­o­nes BEC.

 

Gene­ral­ment, és el mateix usu­a­ri final qui deci­deix el tipus d’ex­tres que posem, estal­vi­ant en cos­tos d’instal·lació. Gai­re­bé sem­pre es pot rea­lit­zar la instal·lació d’ai­re con­di­ci­o­nat en per­fec­tes con­di­ci­ons des del punt de vis­ta tèc­nic amb el que inclou la instal·lació bàsi­ca. Així i tot, estè­ti­ca­ment no podem garan­tir l’excel·lència si el cli­ent deci­deix no uti­lit­zar tots els acces­so­ris, enca­ra que ens agra­da dei­xar sem­pre les instal·lacions en per­fec­tes condicions.

En cas d’incidència o avaria

Con­tac­ti amb nos­al­tres a tra­vés de l’a­dre­ça de email instalacionesbec@gmail.com o tru­cant al telè­fon 654 299 468. En alguns casos, la inci­dèn­cia es pot solu­ci­o­nar a tra­vés d’a­quests mit­jans sen­se haver de rea­lit­zar una visi­ta. En cas con­tra­ri, en un ter­mi­ni de màxim 72 hores pas­sa­rem per la direc­ció que vos­tè ens indi­qui per a solu­ci­o­nar la incidència.

 

Si la falla­da no és de la instal·lació sinó de l’e­quip, si vos­tè ho desit­ja, pas­sem avís al ser­vei d’as­sis­tèn­cia tèc­ni­ca (S.A.T.) més prò­xim, per­què pro­gra­min la visi­ta si l’e­quip enca­ra està cobert per la garantia.

Fan transports d’equips d’aire?

Entre les pre­gun­tes fre­qüents que fan els cli­ents que com­pren l’e­quip pel seu comp­te és aques­ta. Doncs bé … En prin­ci­pi, no! Tot i amb això, si es trac­ta d’un tras­llat o can­vi de domi­ci­li, els nos­tres instal·ladors pro­ce­dei­xen a la desinstal·lació de l’e­quip. Una vega­da desinstal·lat, el tras­lla­den a la direc­ció que vos­tè indi­qui per a la seva instal·lació. Gene­ral­ment això es fa el mateix dia per a estal­vi­ar en cos­tos de desplaçament.

 

No obs­tant això si l’e­quip s’ad­qui­reix a tra­vés nos­tre o direc­ta­ment a la nos­tra boti­ga onli­ne, lla­vors, el lliu­ra­ment de l’e­quip SÍ està inclos i es fa el mateix dia que la instal·lació. És a dir, el mateix instal·lador arri­ba­rà amb l’e­quip, i el dei­xen instal·lat!

Tenen un servei d’atenció al client?

Per descomptat!

 

Esta­rem encan­tats de poder aten­dre’t i resol­dre els seus dub­tes. Et reco­ma­nem el con­tac­te a tra­vés de l’email instalacionesbec@gmail.com, atés que així podem donar una res­pos­ta més deta­lla­da. Però si ho pre­fe­rei­xes ens pots con­tac­tar al telè­fon654 299 468 i inten­ta­rem aten­dre’t el millor que puguem.