Sobre nosaltres

Fa anys que­vam comen­çar a desen­vo­lu­par la nos­tra acti­vi­tat com a instal·ladors d’ai­re con­di­ci­o­nat domès­tic. Enca­ra que la zona cober­ta, prin­ci­pal­ment era i con­ti­nua sent Bar­ce­lo­na, des de l’any 2017 comen­cem a donar cober­tu­ra a cli­ents i boti­gues d’e­lec­tro­do­mès­tics de tot Catalunya.

 

Dis­po­sem dels per­mi­sos i les auto­rit­za­ci­ons neces­sà­ri­es per part del Minis­te­ri d’In­dús­tria. A més els nos­tres instal·ladors figu­ren com ins­crits en el regis­tre de l’or­ga­nis­me com­pe­tent a nivell territorial.

 

Tot això és neces­sa­ri i obli­ga­to­ri per a poder desen­vo­lu­par la nos­tra acti­vi­tat de for­ma total­ment legal, ofe­rint així a l’u­su­a­ri final la segu­re­tat que el tèc­nic que es pre­sen­ta per a rea­lit­zar la instal·lació, man­te­ni­ment o repa­ra­ció real­ment és un professional.

L’e­quip d’Instal·lacions BEC i col·laboradors

D’es­quer­ra a dre­ta: Marius, Cris­ti­an B. / iBEC, Teo A. / iBEC, Jos­hua T. / col·laborador, Cipri­an B. / iBEC

Reu­nió prin­ci­pi de tem­po­ra­da 2017

Reu­nió de pre-tem­po­ra­da, deta­llant nor­mes de tre­ball, nous cli­ents impor­tants i desen­vo­lu­pa­ment de l’ac­ti­vi­tat en tot el ter­ri­to­ri cata­là. I ara, a recór­rer Catalunya…

Ens adaptem a les noves normatives

Segons el text d’u­na nova llei apro­va­da a prin­ci­pis de 2017, el cli­ent esta­ria obli­gat a con­trac­tar úni­ca­ment tèc­nics auto­rit­zats per a la instal·lació dels equips, i emple­nar i guar­dar la docu­men­ta­ció que se li lliu­ra en el moment de la ven­da. Teò­ri­ca­ment, aquests pro­ce­di­ments hau­ri­en d’es­tar ope­ra­tius a par­tir del 19 de febrer de 2018, data en la qual es com­pli­rà un any de l’en­tra­da en vigor del nou Reial decret.

«Con­trac­tar per­so­nal no auto­rit­zat per a la instal·lació de l’ai­re con­di­ci­o­nat a casa pot sor­tir molt car. L’in­com­pli­ment d’a­ques­tes obli­ga­ci­ons, tant pel comer­ci­a­lit­za­dor com per l’u­su­a­ri, és sus­cep­ti­ble de ser san­ci­o­nat, podent impo­sar-se algu­na de les san­ci­ons pre­vis­tes en la Llei 34/2007 de Qua­li­tat de l’Ai­re i Pro­tec­ció de l’At­mos­fe­ra, que, con­si­de­rant la infrac­ció com de caràc­ter lleu, poden arri­bar fins als 20.000 euros» 

Lle­gir l’ar­ti­cle en “El Mundo“

L’Equip de Instalaciones BEC

Bec Cipri­an Corneliu
Tèc­nic fri­go­ris­ta i instal·lador
Ins­ta­la­ci­o­nes BEC

Bri­ci Cris­ti­an Mircea
Instal·lador auto­rit­zat d’Ai­re condicionat
Ins­ta­la­ci­o­nes BEC

Teo­dor Anusca
Instal·lador auto­rit­zat d’Ai­re condicionat
Ins­ta­la­ci­o­nes BEC

El cocodril…

En aca­bar les nos­tres fei­nes, molts cli­ents ens pre­gun­ten sobre el coco­dril tan gran que por­tem com mar­ca de l’empresa … Què té a veu­re un coco­dril amb nosaltres?

 

Sim­ple­ment ens hem ins­pi­rat en el coco­dril per­què té una pro­pi­e­tat ano­me­na­da ecto­ter­mia que li per­met regu­lar la seva tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ral a par­tir de les con­di­ci­ons ambientals.

 

A Ins­ta­la­ci­o­nes BEC volem aju­dar-te a ajus­tar la tem­pe­ra­tu­ra de con­fort de la teva llar, segons les neces­si­tats que tin­guis. Com? Per­què ofe­rint i instal·lant l’a­pa­rell d’ai­re con­di­ci­o­nat ade­quat per a la teva llar.