Venda i instal·lació
d’aire condicionat

Venda i instal·lació d’aire condicionat a Barcelona província

Som una empre­sa espe­ci­a­lit­za­da en ven­da i instal·lacions d’e­quips d’ai­re con­di­ci­o­nat, ori­en­ta­da prin­ci­pal­ment al sec­tor domès­tic i tam­bé comer­ci­al. Ja tenim molts anys d’ex­pe­ri­èn­cia en el sec­tor i dis­po­sem d’un bon equip de pro­fes­si­o­nals que col·laboren amb nos­al­tres per a rea­lit­zar les instal·lacions.

 

Por­tem anys instal·lant aire con­di­ci­o­nat domès­tic a tota la pro­vín­cia de Bar­ce­lo­na. Enca­ra que la nos­tra acti­vi­tat la desen­vo­lu­pem majo­ri­tà­ri­a­ment a la pro­vín­cia de Bar­ce­lo­na, tam­bé ofe­rim ser­vei de ven­da i instal·lació a tot Catalunya.

Som especialistes en l’aire condicionat domèstic

L’ex­pe­ri­èn­cia i el temps que dedi­quem a for­ma­ció con­tí­nua en aire con­di­ci­o­nat ens aju­da a mar­car la dife­rèn­cia en aquest sec­tor. Som espe­ci­a­lis­tes quant a l’ai­re con­di­ci­o­nat domès­tic, tant en la ven­da d’e­quips com en la instal·lació. T’o­fe­rim fins i tot equips d’ai­re de tipus cas­set­te o cen­tral, per a tota la casa, el que podrí­em dir-ne aire con­di­ci­o­nat per conductes.

Acti­vi­tat de màr­que­ting for­ma­ció aire con­di­ci­o­nat. Vídeo rea­lit­zat amb un dels nos­tres col·laboradors de Barcelona.

En aire condicionat, perquè nosaltres?

Som una empre­sa espe­ci­a­lit­za­da en el sec­tor de l’ai­re con­di­ci­o­nat. Tenir pro­fes­si­o­nals dedi­cats exclu­si­va­ment a la instal·lació i repa­ra­ció d’e­quips, ens aju­da a acon­se­guir altes quo­tes d’excel·lència i qua­li­tat en la pres­ta­ció del servei!

Els instal·ladors de BEC reben for­ma­ció con­tí­nua, i això ens dona un gran avan­tat­ge en l’àm­bit de la nos­tra acti­vi­tat. Som cons­ci­ents dels pro­ble­mes que una mala ubi­ca­ció de les uni­tats pot por­tar. Jus­ta­ment per això sem­pre tenim la capa­ci­tat d’a­con­se­llar al cli­ent i tro­bar solu­ci­ons. Per aquest motiu no instal·lem equips que sabem que poden deri­var en inci­dèn­ci­es impor­tants i amb con­se­qüèn­ci­es eco­nò­mi­ques per al client!

 

Com­plim amb les dates pac­ta­des per a la instal·lació d’e­quips. En comp­tar amb diver­sos col·laboradors pro­fes­si­o­nals, podem garan­tir-te que el teu equip d’ai­re con­di­ci­o­nat que­da­rà instal·lat el dia que pac­tem! Ens com­pro­me­tem a això!

Boti­ga onli­ne
Dema­na un pressupost

No ho deixis escapar…
portem el confort a casa teva

Con­tac­ti’ns avui mateix per pro­gra­mar la instal·lació del teu aire con­di­ci­o­nat. No et que­dis una altra tem­po­ra­da sen­se l’ai­re con­di­ci­o­nat que per fi por­ta­rà un ambi­ent de con­fort a casa teva.