Tarifes d’instal·lació

Preus d’instal·lació d’equips d’aire condicionat.

Fer un paga­ment online

Tots els equips que venem a la nostra botiga online, venen amb la instal·lació bàsica inclosa, tret que de manera expressa vingui detallat que la instal·lació es paga a part.

Com ens dedi­quem exclu­si­va­ment a aques­ta mena d’instal·lacions, d’e­quips domès­tics tipus SPLIT 1X1 i Mul­tis­plit (2X1, 3X1, 4X1, etc…) les nos­tres tari­fes estan deta­lla­da­ment estruc­tu­ra­des, per la qual cosa, el preu d’u­na instal·lació bàsi­ca i/o dels pos­si­bles extres en una instal·lació d’ai­re con­di­ci­o­nat les tenim divi­di­des en dos apar­tats diferents:

 

Instal·lació Bàsica

Extres

 

Si amb tota la infor­ma­ció que tro­bes en aques­ta pàgi­na enca­ra tens dub­tes sobre la nos­tra tari­fes, o sobre el preu d’ai­re con­di­ci­o­nat i la seva instal·lació, si us plau con­tac­ta amb nos­al­tres a tra­vés del for­mu­la­ri de la web o direc­ta­ment a tra­vés del cor­reu elec­trò­nic instalacionesbec@gmail.com o telèfon!

Instal·lació bàsica
d’aire condicionat

Tots els equips que venem a la nostra botiga online, venen amb la instal·lació bàsica inclosa, tret que de manera expressa vingui detallat que la instal·lació es paga a part.

La instal·lació bàsica (inclosa amb cada equip d’aire condicionat de la botiga online), inclou el següent:

 

 • 4 metres de línia fri­go­rí­fi­ca (cano­na­des de cou­re amb el seu aïllament)
 • 2 metres de cana­ló 60×60 OBBO BETTERMAN
 • Suports (tipus escai­ra o ban­que­ta) i/o silent­blocks (anti­vi­bra­dors)
 • 4 metres de línia de desguàs
 • 4 metres de línia elèctrica
 • Inter­con­ne­xió elèc­tri­ca entre eva­po­ra­do­ra i condensadora
 • Rea­lit­zar buit i com­pro­var l’es­tan­qui­tat del circuit
 • Posa­da en mar­xa, com­pro­var i expli­car fun­ci­o­na­ment bàsic de la màquina
 • Rea­lit­za­ció for­mu­la­ri legal (obli­ga­to­ri que l’u­su­a­ri el tingui)

Exclou

 

 • Per­mi­sos comu­ni­ta­ris, muni­ci­pals o altres / líni­es elèc­tri­ques, ampli­a­ció de potèn­cia / pres­su­pos­tos / pas­sar instal·lació per sos­tres fal­sos, murs de for­mi­gó, murals de mirall, fus­ta, etc. / pin­tu­ra, fei­nes d’o­bra de pale­ta / tallar vidres, fer calai­xos / des­mun­tar equips exis­tents, modificacions.
 • Tot el que supo­si: bas­ti­des, esca­les espe­ci­als, cor­ri­o­les, suports espe­ci­als, gru­es, equips de pro­tec­ció indi­vi­du­al, etc (con­sul­tar preus).

 

Notes & observacions

 

 • El mate­ri­al l’a­por­ta l’instal·lador, en cap cas el client!
 • L’em­pre­sa instal·ladora no es fa res­pon­sa­ble del pos­si­ble tren­ca­ment de les rajo­les i dels pos­si­bles des­pren­di­ments de guix de la paret en pas­sar les cano­na­des. En cas que suc­ce­ís, seria la res­pon­sa­bi­li­tat del cli­ent solu­ci­o­nar-lo o pas­sar càr­rec a la seva assegurança!
 • La ubi­ca­ció de l’e­quip és res­pon­sa­bi­li­tat del client!

Si vos­tè neces­si­ta conèi­xer el preu d’instal·lació, li reco­ma­nem anar a la sec­ció de PRESSUPOST i podrà gene­rar un pres­su­post apro­xi­mat en emple­nar els camps que se sol·liciten.

Preu d’instal·lació bàsica per unitat/conjunt d’aire condicionat

TIPO DE INSTALACIÓNIMPORTE (IVA inclui­do)
1x1 — de 1.000 a 3.500 frigorías/hora450,00 €
1x1 — de 3.501 a 6.000 frigorías/hora550,00 €
2x1 — has­ta 7.000 frig. ( 2 uni­da­des inte­ri­o­res y 1 exterior)775,00 €
3x1 — has­ta 9.000 frig. ( 3 uni­da­des inte­ri­o­res y 1 exterior)1075,00 €
Otras máqui­nas diferentesPEDIR PRESUPUESTO

GARANTIA D’INSTAL·LACIÓ

1 ANY

 

Inclou mà d’o­bra, càr­re­ga de gas, mate­ri­als d’instal·lació i desplaçament.

Possibles extres d’instal·lació d’aire condicionat

Preu de possibles extres o materials no inclosos en la instal·lació bàsica de l’aire condicionat

En la tau­la següent té de for­ma deta­lla­da els pos­si­bles extres que ens podem tro­bar en una instal·lació d’ai­re con­di­ci­o­nat tipus split. Alguns dels extres que més ens tro­bem són els següents:

 

 • Línia fri­go­rí­fi­ca, on hi ha més de 4 metres d’instal·lació.
 • Canal 60X60 OBBO, per a tapar els tubs, on hi ha més de 2 metres
 • Acces­so­ris canal 60X60, per exem­ple col­zes o tapes finals.
 • Línia de des­guàs, o línia elèc­tri­ca depe­nent de la ubi­ca­ció dels equips.
EXTRAIMPORTE (IVA inclui­do)
Metro de línea fri­go­rí­fi­ca para apa­ra­tos de has­ta 3.500 fg/h36,30 €
Metro de línea fri­go­rí­fi­ca para apa­ra­tos des­de 3.501 fg/h has­ta 6.000 fg/h42,35 €
Metro de cana­le­ta 60x60 o pasar por tec­ho fal­so (cocina/baño/pladur)27,23 €
Metro de cana­le­ta 60x90 o pasar por tec­ho fal­so (cocina/baño/pladur)33,28 €
Codo embe­lle­ce­dor para cana­le­ta de 60x60 — uni­dad (codo o tapa final)16,00 €
Metro de cana­le­ta para tubo des­a­güe u/o cable eléctrico16,00 €
Metro de línea de des­a­güe u/o cable eléctrico 10,00 €
Sopor­te espe­ci­al techo/varillas/barandilla ó deri­va­do del estan­dar (dife­ren­cia apar­te del incluido) 85,00 €
Bom­ba de des­a­güe eva­po­ra­do­ra, ins­ta­la­ci­ón incluida 220,00 €
Bom­ba de des­a­güe con­den­sa­do­ra, ins­ta­la­ci­ón incluida 230,00 €
Sopor­te metá­li­co para des­a­güe (reci­pi­en­te bidón apor­ta­do por el cliente)55,00 €
Cone­xi­ón de des­a­güe por injerto36,30 €
Paso muro de hor­mi­gón o piedra 75,00 €
Tra­mo de anda­mio (tra­mo extra a 70,00€ IVA no incluido)100,00 €
Esca­le­ra espe­ci­al altu­ra supe­ri­or a 3 mts, y/o arnés75,00 €
PIA — Mag­ne­to­tér­mi­co de 16A o 20A (no: ICPM, IGA, R, S) 80,00 €
Desins­ta­lar equi­po 1x1 (aña­dir 40€ + IVA si es un 2x1)121,00 €
Pru­e­ba estan­quei­dad con nitró­ge­no — bar­ri­do y lim­pi­e­za del cir­cui­to (por uni­dad de split) 210,00 €
Des­pla­za­mi­en­to36,30 €
Tra­ba­jo en ter­ra­do a dis­tin­to nivel del domi­ci­lio del cliente72,60 €
SERVICIO PREMIUM (citas limi­ta­das) — ins­ta­la­ci­on en 24h — 48h des­de entrega90,75 €