Instalaciones BEC està acreditat per

La nostra meta és l’Excel·lència

Venda i instal·lació, manteniment i reparació del teu equip d’aire condicionat a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Som una empre­sa espe­ci­a­lit­za­da en ven­da i instal·lacions d’e­quips d’ai­re con­di­ci­o­nat, ori­en­ta­da prin­ci­pal­ment al sec­tor domès­tic i tam­bé comer­ci­al. Ja tenim molts anys d’ex­pe­ri­èn­cia en el sec­tor i dis­po­sem d’un bon equip de pro­fes­si­o­nals que col·laboren amb nos­al­tres per a rea­lit­zar les instal·lacions. Molts anys instal·lant aire con­di­ci­o­nat domès­tic a les pro­vín­ci­es de Bar­ce­lo­na, Giro­na, Llei­da i Tarragona.

L’ex­pe­ri­èn­cia i el temps que dedi­quem a for­ma­ció con­tí­nua en aire con­di­ci­o­nat ens aju­da a mar­car la dife­rèn­cia en aquest sec­tor. Som espe­ci­a­lis­tes quant a l’ai­re con­di­ci­o­nat domès­tic, tant en la ven­da d’e­quips com en la instal·lació. T’o­fe­rim fins i tot equips d’ai­re de tipus cas­set­te o cen­tral, per a tota la casa, el que podrí­em dir-ne aire con­di­ci­o­nat per conductes.

Compra el teu equip d’aire condicionat online

 

Els preus inclouen instal·lació a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Visi­tar la botiga